Privacy Beleid

Privacy Beleid

Hartelijk dank voor uw bezoek aan onze website. Voor StepStone zijn de bescherming en de vertrouwelijkheid van uw gegevens van bijzondere betekenis.  

Navolgend informeren wij u over de verwerking van persoonsgerelateerde gegevens in relatie tot de diensten die wij onder www.stepstone.be of andere webpagina’s of apps (hierna samenvattend aangeduid als „platformen“), die deze Privacyverklaring bevatten, aanbieden. Persoonsgerelateerde gegevens omvatten alle informatie, die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (art. 4 Nr. 1 AVG) (algemene verordening gegevensbescherming – GDPR, General Data Protection Regulation). Daaronder valt informatie zoals uw naam, uw e-mailadres, uw postadres of uw telefoonnummer. Informatie, die niet direct met uw identiteit in verbinding gebracht kan worden, zoals bijv. het aantal gebruikers van een internetpresentatie valt niet hieronder. 

Wij bieden u een korte versie en een lange versie van ons privacybeleid. De korte versie geeft u een snel overzicht van de essentiële aspecten van gegevensverwerking. De lange versie biedt u een gedetailleerd inzicht.

Privacy Beleid – korte versie

1.Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens?
Gegevensbeheerder (data controller, hierna “StepStone” of “wij” genoemd) in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere nationale gegevensbeschermingswetten van de lidstaten, evenals andere gegevensbeschermingsvoorschriften is:

StepStone NV/SA

Tweed building
Reception – 5th floor
Wolstraat 70 Rue aux Laines
1000 Brussels
Belgium

Tel: 02 209 98 00

E-mail: cs@stepstone.be

2. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming
Onze functionaris voor de gegevens- en privacybescherming is voor u bereikbaar per e-mail dataprotection@stepstone.be

3. Doeleinden en juridische basis van verwerking en opslagduur
Wij verwerken persoonlijke gegevens voor verschillende doeleinden, die als volgt kunnen worden gegroepeerd:

De persoonlijke gegevens van de betrokkene worden opgeslagen zolang het doel bestaat. Zie voor meer informatie de lange versie van het privacybeleid.

4. Ontvangers of categorieën van ontvangers van persoonlijke gegevens
We gebruiken gegevensverwerkers (dataprocessors). Deze kunnen daarom persoonlijke gegevens ontvangen, zoals beschreven in detail in de lange versie van het privacybeleid. Bovendien kunnen we ook gegevens doorgeven of aan derden verstrekken in het kader van uw toestemming of een contract met u, zoals met name beschreven in de lange versie, zodat deze gegevens kunnen ontvangen zoals daar beschreven.

5. Overdracht van gegevens naar landen buiten de EU of de EER
In bepaalde gevallen dragen we persoonlijke informatie over naar landen buiten de EU of de EER (zogenaamde derde landen). Dit kan in essentie het geval zijn als u solliciteert naar een baan en de aanbieder van de baan gevestigd is in een derde land. Bovendien gebruiken we gegevensverwerkers of, in het kader van een rechtmatig belang, dienstverleners die in sommige gevallen gegevens verwerken in derde landen. Meer details zijn te vinden in de lange versie van het privacybeleid.

6. Duur waarvoor persoonlijke gegevens worden opgeslagen
Over het algemeen worden de persoonlijke gegevens opgeslagen zolang het doel bestaat. De individuele opslagperioden zijn vastgelegd in de lange versie voor het desbetreffende doel van de verwerking.

7. Rechten van de betrokken persoon
U hebt verschillende rechten met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens. U hebt (afhankelijk van de omstandigheden) het recht op inzage van uw persoonlijke gegevens (artikel 15 AGV), het recht tot rectificatie (artikel 16 AVG) of verwijdering(artikel 17 AVG), op beperking van verwerking (artikel 18 AVG), een recht van bezwaar/verzet (art. 21 AVG) en een recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG). Als de verwerking op een toestemming is gebaseerd, kunt u het op elk moment intrekken. Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens in strijd is met de AVG, hebt u het recht om te klagen bij een toezichthoudende autoriteit. Meer informatie is te vinden in de lange versie van ons privacybeleid onder “Rechten van de betrokken persoon”.

8. Is er een verplichting om persoonlijke informatie te verstrekken?
Als u een jobagent wilt aanmaken of een MyStepStone-account, of als u graag als zakelijke klant van onze diensten gebruik wilt maken (u kunt meer details vinden in de lange versie van het privacybeleid), moet u bepaalde gegevens verstrekken binnen de reikwijdte van het te sluiten contract. We zullen dergelijke gegevens specificeren. In enige andere context is het verstrekken van persoonlijke gegevens niet wettelijk of contractueel verplicht en bent u ook niet verplicht om persoonlijke gegevens te verstrekken. Het verstrekken van persoonlijke gegevens voor het gebruik van onze diensten kan echter ook gedeeltelijk vereist zijn binnen de diensten die we leveren. Met andere woorden, als u ons de door ons aangegeven informatie niet verstrekt, zijn we mogelijk niet in staat u het volledige dienstenpakket te bieden.

9. Wijziging van het privacy beleid; doelwijziging 
We behouden ons het recht voor om het privacybeleid te wijzigen in overeenstemming met de voorschriften voor gegevensbescherming. De huidige versie is hier op dit punt te vinden, of op een ander plaats op onze website of app die gemakkelijk kan worden gevonden. Als we van plan zijn uw gegevens te verwerken voor andere doeleinden dan die waarvoor deze zijn verzameld, zullen wij u van tevoren informeren in overeenstemming met de wet .

Privacy Beleid – lange versie

1.Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens? 

De verwerkingsverantwoordelijke (hierna aangeduid als „StepStone“ of „wij“) zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere nationale gegevensbeschermingswetten van de lidstaten alsmede overige gegevensbeschermingsrechtelijke bepalingen is: 

StepStone NV/SA

Tweed building
Reception – 5th floor
Wolstraat 70 Rue aux Laines
1000 Brussels
Belgium

Tel: 02 209 98 00 

E-mail: cs@stepstone.be 

 

 2. Contactgegevens van de functionaris voor de gegevens- en privacybescherming 

Onze functionaris voor de gegevens- en privacybescherming is voor u bereikbaar per e-mail dataprotection@stepstone.be 

 

 3. Oogmerken en rechtsgrondslagen van de verwerkingen en de duur van de opslag 

Navolgend informeren wij u over de verschillende oogmerken, waartoe wij persoonsgerelateerde gegevens verwerken, op welke rechtsbasis een dergelijke verwerking telkenmale geschiedt en hoe lang wij de gegevens daarbij opslaan.  

Indien en voor zover wij voor verwerkingsprocedures van persoonsgerelateerde gegevens toestemming vragen aan de betrokken persoon, dient art. 6 lid 1 letter a Algemene EU verordening gegevensbescherming (AVG/GDPR) als rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgerelateerde gegevens. Bij de verwerking van persoonsgerelateerde gegevens die voor naleving van een overeenkomst, waarvan de contractant de betrokken persoon is, noodzakelijk zijn, dient art. 6 lid 1 letter b AVG als rechtsgrondslag. Dit geldt eveneens voor verwerkingsprocedures die voor de uitvoering van precontractuele maatregelen noodzakelijk zijn. Indien en voor zover een verwerking van persoonsgerelateerde gegevens voor de naleving van een juridische verplichting noodzakelijk is, aan welke onze onderneming is onderworpen, dient art. 6 lid 1 letter c AVG als rechtsgrondslag. Is de verwerking vereist ter waarborging van gerechtvaardigd belang van onze onderneming of van een derde noodzakelijk en wegen de grondrechten en grondvrijheden niet zwaarder dan het eerstgenoemde belang, dient art. 6 lid 1 letter f AVG als rechtsgrondslag voor de verwerking. 

De persoonsgerelateerde gegevens van de betrokken persoon worden opgeslagen, zolang het desbetreffende doel geldt.  

3.1 Gegevensverwerkingen bij algemeen gebruik van onze platformen en onze diensten 

3.1.1 Algemene toegang tot onze platformen 

Bij elke oproep van onze platformen registreren wij geautomatiseerd gegevens en informatie van het oproepende apparaat en slaan wij deze gegevens en informatie op in de logfiles van de server. Voor registratie in aanmerking komen de (1) gebruikte browsertypen en versies, (2) het door het bezoekende systeem gebruikte besturingssysteem, (3) de internetpagina, vanaf waar een bezoekend systeem op onze website komt (zogeheten referrer), (4) de sub-websites die via een bezoekend systeem op onze internetpagina worden aangestuurd, (5) de datum en de tijd van een bezoek aan de internetpagina, (6) een internet-protocol-adres (IP-adres), (7) de internet-service-provider van het bezoekende systeem en (8) overige vergelijkbare gegevens en informatie, die voor gevaarafweer in geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen dienen. Om veiligheidsredenen, d.w.z. om een mogelijke aanval tegen onze Platforms te kunnen reconstrueren, slaan we dergelijke gegevens inclusief het IP-adres gedurende 14 dagen op en anonimiseren of verwijderen we dergelijke gegevens. Het IP-adres is tijdens de verbinding vereist om de inhoud van ons platform naar uw apparaat over te dragen. De wettelijke basis voor de verwerking en opslag van het IP-adres is een legitiem belang overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f) AVG. Het legitieme belang voor de overdracht van het IP-adres is dat het nodig is om de inhoud van de website weer te geven; zonder verzending van het IP-adres is het niet mogelijk om de inhoud van het platform weer te geven. De rechtmatige belangen voor de tijdelijke opslag zijn onze veiligheidsbelangen. 

3.1.2 Optimalisatie van zoek- en aanbevelingsfuncties 

Wij kunnen ook informatie over uw gebruiksgedrag op onze platformen voor het opstellen van statistische modellen opslaan, om op die manier onze platformen gebruikersvriendelijker in te richten en in het bijzonder de functie voor het zoeken en aanbevelen van geschikte vacatures te optimaliseren. Daarbij slaan wij in gepseudonimiseerde vorm (dit houdt in dat hieruit enkel op basis van het statistische model een persoonsverwijzing niet meer kan worden afgeleid) ook uw IP-adres op, om geautomatiseerde toegangen (bots) tot onze platformen bij de aanmaak van de statistische modellen uit te sluiten. Rechtsgrondslag is daarbij art. 6 lid 1 f AVG. Ons gerechtvaardigd belang bestaat erin, de functionaliteit van het statistische model te waarborgen, teneinde onze diensten te verbeteren. Het IP-adres wordt na een jaar verwijderd.  

3.1.3 Sollicitatieformulier 

Wanneer wij op onze platformen een sollicitatieformulier voor op onze platformen gepubliceerde vacatures gereedzetten, en u dit invult, zonder op een MyStepStone account te zijn ingelogd (zie cijf. 3.2.2 onderstaan) en de knop voor verzenden van de sollicitatie aanklikt, zenden wij de gegevens die u in op het sollicitatieformulier heeft ingevuld aan de provider die de sollicitatie bij ons geplaatst heeft. Rechtsgrondslag is uw toestemming op grond van art. 6 lid 1 zin 1 AVG.  

Houd er rekening mee dat de betreffende recruiter mogelijk niet in de EU of de EER is gevestigd, dus het kan uit hoofde van dit contract noodzakelijk zijn om de gegevens naar een land over te brengen of dat uw sollicitatie wordt benaderd vanuit een land met een lagere mate van bescherming onder een gegevensbeschermingswetgeving dan in de EU of de EER. Houd er rekening mee dat in het geval van een sollicitatie waarbij de recruiter niet wordt onthuld, er meestal geen recht wordt geïnformeerd over de ontvanger, omdat dit de vertrouwelijkheidsbelangen van de recruiter zou schaden.

3.1.4 Newsletter 

Als u zich voor een Newsletter aanmeldt, gebruiken wij uw e-mailadres voor toezending van de betreffende Newsletter, waarin wij u regelmatig over interessante onderwerpen informeren. Om te garanderen dat uw aanmelding voor de Newsletter correct geschiedt, d.w.z. om ongeautoriseerde aanmeldingen in de naam van derden te verhinderen, zullen wij u na uw eerste aanmelding voor de Newsletter via de Double-Opt-In procedure een bevestigingsmail zenden, waarin wij u om bevestiging van de aanmelding verzoeken. Rechtsgrondslag is uw toestemming op grond van art. 6 lid 1 zin 1 a AVG. In het kader van uw aanmelding voor de Newsletter slaan wij tevens uw IP-adres en de datum en tijd van de aanmelding en de bevestiging op, teneinde de aanmelding op een later tijdstip te kunnen terugtraceren en bewijzen. Rechtsgrondslag voor deze opslag is een gerechtvaardigd belang zoals bedoeld in art. 6 lid 1 letter f AVG, waarbij het gerechtvaardigd belang de bewijsbaarheid van de aanmelding is. Wij slaan uw e-mailadres op, om u de Newsletter toe te zenden, tot u zich afmeldt, of wij de verzending van de Newsletters aan u beëindigen.  

Daarnaast kunnen we e-mails verzenden over StepStone-diensten die lijken op de diensten die u al gebruikt. Rechtsgrondslag is een rechtmatig belang krachtens art. 6 (1) zin 1 f AVG, namelijk het nastreven van onze zakelijke belangen.

Ten behoeve van de statistische evaluatie van onze Newsletter-campagnes bevatten de Newsletters zogeheten telpixels. Telpixels zijn in HTML-e-mails ingebedde miniatuur beeldbestanden, met behulp waarvan wij kunnen zien, of en wanneer u een e-mail heeft geopend en welke van de in de e-mail aanwezige links werden opgeroepen. Daarbij wordt ook uw IP-adres naar onze servers verzonden. Dit wordt echter niet door ons opgeslagen, evenmin als overige persoonsgerelateerde gegevens. Rechtsgrondslag voor gebruik van deze telpixels is een gerechtvaardigd belang zoals bedoeld in art. 6 lid 1 letter f AVG, waarbij het gerechtvaardigd belang in de evaluatie en optimalisatie van onze Newsletter gelegen is. 

U kunt te allen tijde alle soorten Newsletters van StepStone herroepen.

3.1.5 Reclamebezwaren

Ontvangen wij van u een bezwaar tegen reclamedoeleinden, kunnen wij uw persoonsgerelateerde contactgegevens (naam, postadres, telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres) in een blokkeringslijst opnemen, met behulp waarvan wij zekerstellen, dat wij u niet langer ongewenste reclame toezenden. Rechtsgrondslag is een gerechtvaardigd belang zoals bedoeld in art. 6 lid 1 letter f AVG, waarbij das gerechtvaardigd belang erin gelegen is, dat wij onze verplichtingen welke voortvloeien uit uw reclamebezwaar kunnen nakomen. De gegevens worden daartoe zo lang opgeslagen, tot u het reclamebezwaar uitdrukkelijk schriftelijk herroept.

3.1.6  Contactformulier en e-mailcontact 

Op onze platformen zijn contactformulieren beschikbaar, die voor elektronische contactopname kunnen worden gebruikt. Via aanklikken van de „Verzenden“-button geeft u toestemming voor toezending aan ons van de in het invoervenster ingetoetste gegevens. Wij slaan tevens datum en tijdstip van uw contactopname. Alternatief mogelijk is contactopname via het beschikbaar gestelde e-mailadres. In dat geval worden de met de e-mail verzonden persoonsgerelateerde gegevens van de gebruiker en ons antwoord opgeslagen. De in dit verband vrijwillig aan ons verzonden persoonsgerelateerde gegevens gebruiken wij voor bewerking van uw aanvraag en om contact met u op te nemen. Rechtsgrondslag voor de verzending van de gegevens is art. 6 lid 1 letter a AVG. Wij gebruiken de gegevens voor dit doel, tot de betreffende conversatie met u beëindigd is. De conversatie is beëindigd, wanneer uit de omstandigheden kan worden geconcludeerd dat de desbetreffende kwestie definitief is opgehelderd.  

3.1.7 StepStone enquêtes 

Van tijd tot tijd organiseert StepStone marktonderzoek-enquêtes. In het kader van deze enquêtes zullen wij geen persoonsgerelateerde gegevens verzamelen. Wij kunnen u aan het eind van de enquête evenwel aanbieden, aan een winspel deel te nemen. Om aan het winspel deel te nemen, moet u uw e-mailadres opgeven, wij zullen dit uitsluitend ten behoeve van het winspel gebruiken en u in het geval van een prijs informeren. In het bijzonder zullen wij uw e-mailadres geheel onafhankelijk van uw antwoorden op de enquête opslaan. Rechtsgrondslag voor de opslag van uw e-mailadres is uw toestemming op grond van art. 6 para. 1 letter a AVG. Wij slaan uw e-mailadres daartoe tot aan de beëindiging van het winspel op. 

3.1.8 StepStone salarisplanner 

StepStone biedt een salarisplanner aan. Daarbij vergelijkt StepStone via de salarisplanner de door gebruikers ingevoerde gegevens over hun actuele beroepssituatie, salaris, beroepservaring, opleiding en geslacht van de gebruiker met gegevens van andere gebruikers in een geaggregeerde, statistische database op en evalueert deze vergelijking, om op deze basis een salarisvergelijking voor de gebruiker te genereren. Na invoer van de voornoemde gegevens en invoer van een e-mailadres zal StepStone de gebruiker via een Double-Opt-In-e-mail een toegang tot de salarisvergelijking toezenden. Deze verwerking geschiedt op basis van uw toestemming. De toestemming geschiedt, doordat u de button voor verzending van de persoonlijke salarisplanner aanklikt. Wij slaan de voor u aangemaakte salarisvergelijking voor de duur van 5 jaar op. 

De levering van de salarisplanner is voor ons alleen mogelijk, wanneer wij de gegevens van alle gebruikers statistisch ook voor andere gebruikers kunnen evalueren. Daarom leggen wij voor het aanmaken van de salarisvergelijking conform cijf. 3. a de door u geleverde gegevens conform cijf. 3.a in een statistische database vast, daarbij slaan wij generlei gegevens op, die wij rechtstreeks aan uw persoon kunnen relateren, in het bijzonder slaan wij niet uw e-mailadres op in deze database. Deze verwerking geschiedt, omdat dit ter waarborging van gerechtvaardigde belangen van StepStone noodzakelijk is, namelijk de salarisplanner aan te bieden, en geen van uw belangen of grondrechten en grondvrijheden, die de bescherming van persoonsgerelateerde gegevens vereisen, prevaleren. 

3.1.9 Inschakeling van orderverwerkers voor hosting en platformveiligheid, administratieve, foutherstel- en supportdiensten 

Voor het leveren van onze diensten gebruiken wij orderverwerkers, die wij navolgend beschrijven. De rechtsgrondslag voor het gebruik van deze orderverwerkers is een gerechtvaardigd belang op grond van art. 6 para. 1 letter f AVG. Het gerechtvaardigde belang is gelegen in het nastreven van onze zakelijke doelen, in het bijzonder ter naleving van de in deze Privacyverklaring nader beschreven diensten. Een contrair belang is niet evident, omdat wij met de betreffende aannemers een overeenkomst op grond van art. 28 AVG hebben gesloten. 

3.1.9.1 Hosting 

Voor hosting van onze platformen en back-up diensten gebruiken wij orderverwerkers, zodat er persoonsgerelateerde gegevens, die op onze platformen opgeslagen worden, aan deze orderverwerkers worden gezonden. Deze orderverwerkers zijn Amazon Webservices, Inc., 410 Terry Drive Ave North, WA 98109-5210 Seattle, USA (de gegevens worden uitsluitend in de EU verwerkt), StepStone GmbH, Axel-Springer-Str. 65, 10969 Berlin, Germany en StepStone Continental Europe GmbH, Völklinger Straße 1, 40219 Düsseldorf, Germany. Deze orderverwerkers zullen persoonsgerelateerde gegevens voor dezelfde duur opslaan, als de gegevens op basis van de in deze Privacyverklaring gedefinieerde doeleinden op onze platformen opgeslagen worden.  

3.1.9.2 Administratieve, foutverhelpings- en supportdiensten 

Voor administratieve, foutverhelpings- en supportdiensten gebruiken wij de firma StepStone Services sp. z o.o., ul. Domaniewska 50, 02-672 Warschau, Poland, die aldus eveneens toegang tot uw persoonsgerelateerde gegevens kan hebben. Principieel vind er geen opslag van persoonsgerelateerde gegevens door StepStone Services sp. z o.o plaats. Deze geschiedt slechts in uitzonderingsgevallen, bijvoorbeeld, wanneer dit in verband met het verhelpen van technische problemen noodzakelijk mocht zijn. In deze gevallen geschiedt opslag slechts in de omvang en voor de duur als noodzakelijk is. 

3.1.9.3 Verzending van e-mails en overige berichten 

Voor de verzending van e-mails en berichten op anderen elektronische kanalen gebruiken wij in het kader van een orderverwerking diensten van Selligent GmbH, Atelierstraße 12, 81671 München, Germany, die haar beurt de volgende onderaannemers inschakelt 

 • Selligent Benelux NV, Kempische Steenweg, 305 box 401 België 
 • Selligent International, Avenue de Finlande 2 box 2, 1420 Braine-L’Alleud, België 
 • Selligent France SA, 20 Place des Vins de France RCS, 75012 Paris, Frankrijk 
 • Selligent SA, 1420 Braine-l’Alleud, 2 avenue de Finlande, België 
 • Selligent Iberica zinL.U, Caille Enrique Granados 86-88, Planta 3 °, 0008 Barcelona, Spanje 
 • Selligent Ltd, Second Floor, 45 Folgate Street, London E1 6GL, United Kingdom 
 • Selligent, Inc., 1300 Island Drive, Ste. 200, Redwood City, California 94065

De voorgenoemden kunnen dienovereenkomstig uw persoonsgerelateerde gegevens in het kader van de met ons bestaande orderverwerking ontvangen. De opslag daar geschiedt voor de duur, gedurende welke in andere gevallen een opslag voor doeleinden conform deze Privacyverklaring rechtmatig is, dat wil zeggen in het bijzonder voor de in het kader van met u bestaande overeenkomsten inzake de contractuele communicatie dan wel voorts inzake de commerciële communicatie. 

Het gebruik van Selligent, Inc. is toegestaan ​​onder art. 45 AVG, aangezien zij gecertificeerd zijn voor het privacy-schild en dus volgens het Uitvoeringsbesluit van de Commissie (EU) 2016/1250 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content / DE / TXT / HTML /? Uri = CELEX: 32016D1250 & from = DE) bestaat er een adequaat niveau aan gegevensbescherming. De certificering kan worden bekeken op https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000PBKYAA4&status=Active.

Rechtsgrondslag voor ons gebruik van Selligent is een gerechtvaardigd belang op grond van art. 6 lid 1 zin 1 f AVG, in casu nastreving van onze zakelijke doelen in het kader van de in deze Privacyverklaring beschreven methoden. Een contrair belang is niet evident, in het bijzonder, omdat wij een overeenkomst inzake orderverwerking met Selligent hebben gesloten.  

 3.1.9.4 Proxy Caching en Web Application Firewall 

Wij gebruiken Akamai Technologies GmbH, Parkring 20-22, 85748 Garching, Germany en Akamai Technologies, Inc., 150 Broadway, Cambridge, 02142 MA, USA als orderverwerkers voor Proxy Caching en voor een Web Application Firewall. Dat betekent, dat elk bezoek aan onze websites door de Server van Akamai wordt bestuurd, dat wil zeggen, de gebruiker wordt niet direct met onze servers verbonden, maar met die van Akamai en Akamai zal dan een aanvraag bij ons indienen en de content aan de gebruiker leveren. Proxy caching betekent daarbij, dat Akamai bepaalde content, evenwel geen persoonsgerelateerde gegevens voor de duur van 24 uur tussen-opgeslagen, om deze sneller aan u te kunnen leveren. De Web Application Firewall betekent, dat Akamai het nodige in het werk stelt om kwaadaardige webtraffic te identificeren en verhindert dat deze onze websites bereikt. Akamai slaat geen persoonsgerelateerde gegevens op. Wel worden alle gegevenstromen tussen onze servers en de gebruiker door Akamai geleidt, zodat hierin ook de persoonsgerelateerde gegevens zijn begrepen. De verzending aan Akamai Technologies, Inc geschiedt in de USA en daarmee in een land buiten de EU of de EER. Deze verzending is op grond van art. 45 AVG toegestaan, aangezien Akamai Technologies, Inc Privacy Shield gecertificeerd is en aldus conform het uitvoeringsbesluit van de Commissie (EU) 2016/1250 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016D1250&from=DE) een adequaat gegevensbeschermingsniveau bestaat. De certificatie kan op https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000Gn4RAAS&status=Active worden ingezien. 

Met betrekking tot Akamai komt daar inzake de rechtsgrondslag nog bij dat wij aldus ook technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van onze platformen en de op deze opgeslagen persoonsgerelateerde gegevens realiseren. 

3.1.10 Google Re-Captcha 

Wij gebruiken op basis van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. belang bij de correctheid van gegevens, vermijding van automatische registraties / bestellingen door zogeheten bots en rendabel bedrijf van ons online-aanbod zoals bedoeld in art. 6 lid 1 letter f) AVG) in bepaalde gevallen de reCAPTCHA dienst https://www.google.com/recaptcha/intro/ der Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, („Google“). 

Google is onder de Privacy-Shield-overeenkomst gecertificeerd en biedt daardoor een garantie dat de Europese gegevensbeschermingswetgeving door haar wordt nageleefd (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). 

Het gebruik van Re-Captcha dient ter onderscheiding, of een invoer door een mens of misbruiklijk via een geautomatiseerde, machinale verwerking plaatsvindt. In de desbetreffende controle is de verzending van het IP-adres en van evt. verdere door Google voor de reCAPTCHA dienst benodigde gegevens inbegrepen. Daartoe wordt uw invoer naar Google doorgezonden geanalyseerd.  

Verder informatie over Google reCAPTCHA en de Privacyverklaring van Google vindt u via de volgende links: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ en https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html. 

3.1.11 Cookies en soortgelijke technologieën 

Wij gebruiken in onze websites cookies. cookies zijn tekstbestanden, die via een internetbrowser op een computersysteem gearchiveerd en opgeslagen worden. Dergelijke cookies gebruiken wij zowel als technisch middel voor de levering van diensten op onze platformen als ook voor analyse van het webpaginagedrag van onze bezoekers en, op basis daarvan, voor een gebruikersvriendelijkere vormgeving van onze aanbiedingen. Voor dat doel kunnen wij ook andere technieken toepassen, zoals tracking-pixels of de plaatsing van codes in apps. Bovendien kunnen wij deze cookies of andere technieken ook gebruiken, om doelgericht voor u interessante vacatures en andere content aan u te presenteren. Voor een betere overzichtelijkheid hebben wij de informatie over cookies en soortgelijke technieken in paragraaf 4 van deze Privacyverklaring gebundeld. Nadere bijzonderheden vindt u daar.  

3.1.12. Network eG

Voor sommige van de vacatures op onze platforms treedt Netwerk eG, Völklinger Str. 1, 40219 Düsseldorf, Germany, http://www.the-network.com/legal-information op als bemiddelaar. Dat betekent dat sommige van de vacatures die op onze platforms staan ​​gepubliceerd,

 • een telpixel van de Network eG kunnen bevatten, en/of
 • een doorverwijzing naar de sollicitatiesite van de recruiter via een link van Network eG en/of
 • een link naar een sollicitatieformulier beheerd door Network eG.

Network eG is een internationale verkoopalliantie. Het bedrijf fungeert als intermediair tussen ons en vacatureborden uit verschillende andere landen en stelt de klanten van deze andere vacaturesites in staat om hun vacatures op onze platforms te publiceren. De bovengenoemde gevallen maken deel uit van de bemiddelingsdiensten van Network eG. In het geval van een link naar een sollicitatieformulier, zal er een gedetailleerd privacybeleid van Network eG in een zodanige vorm aanwezig zijn, dat we hier niet in details hoeven te treden. Het doel van de telpixel is om het aantal bezoekers voor de betreffende baanadvertentie te tellen om de klanten te laten weten hoe vaak de vacature werd bezocht. Het doel van de doorverwijzing is om te tellen hoe vaak op de applicatieknop in de baanadvertentie is geklikt. In deze gevallen wordt uw IP-adres verzonden naar Network eG, maar wordt niet opgeslagen. Netwerk eG kan technische dienstverleners gebruiken voor hosting en administratieve doeleinden, zijnde Amazon Webservices, Inc., 410 Terry Drive Ave North, WA 98109-5210 Seattle, VS (welke uitsluitend gegevens in de EU verwerkt), StepStone GmbH, Axel-Springer-Str. 65, 10969 Berlin, Germany, StepStone Continental Europe GmbH, Völklinger Straße 1, 40219 Düsseldorf, Germany, Online Recruitment Network BVBA, StepStone N.V., Wolstraat 70 Rue aux Laines, 1000 Brussels, Belgium and StepStone N.V., Wolstraat 70 Rue aux Laines, 1000 Brussels, Belgium en ten behoeve van firewalldiensten voor webapplicaties kan Network eG Akamai Technologies GmbH, Parkring 20-22, 85748 Garching and Germany Akamai Technologies, Inc., 150 Broadway, Cambridge, 02142 MA, USA als gegevensverwerkers gebruiken, d.w.z. Akamai zal proberen om kwaadaardig webverkeer te identificeren en te voorkomen dat dit toegang krijgt tot de diensten van Network eG. Akamai slaat geen persoonlijke gegevens op, maar alle gegevensstromen tussen de servers van Network eG en u worden door Akamai heen geleid, zodat deze ook persoonlijke gegevens kunnen bevatten. Akamai Technologies, Inc is gecertificeerd voor het privacy-schild en dus bestaat er een passend beschermingsniveau overeenkomstig het uitvoeringsbesluit van de Commissie (EU) 2016/1250 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016D1250&from=DE). De certificering kan worden bekeken op https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000Gn4RAAS&status=Active. U bent in geen enkel geval wettelijk, contractueel of anderszins vereist of verplicht om persoonlijke gegevens te verstrekken in de context van de telpixel of de doorverwijzing. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen als onderdeel van de telpixel of de doorverwijzing. Netwerk eG telt alleen het aantal bezoekers op een puur anonieme basis. Aangezien er geen persoonlijke gegevens worden opgeslagen, bestaat er geen recht op inzage van, rectificatie van, beperking van de verwerking of de overdraagbaarheid van persoonlijke gegevens. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de bovengenoemde verwerking van uw IP-adres om redenen die verband houden met uw specifieke situatie. Neem in dat geval rechtstreeks contact op met Network eG. Niettegenstaande enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel, hebt u het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit in de lidstaat van uw woonplaats, uw werklocatie of de plaats van de vermeende inbreuk, als u van mening bent dat het telpixel en/of de doorsturing de AVG overtreedt. Het toezichtsorgaan waar de klacht is ingediend
zal de klager van de status en de uitkomst van de klacht op de hoogte stellen met de mogelijkheid van een rechtsmiddel krachtens art. 78 AVG. De rechtsgrondslag is een rechtmatig belang van Network EG krachtens art. 6 (1) zin 1 f AVG, namelijk dat het netwerk zijn klanten op de hoogte kan brengen van eventuele klikken op de knop Toepassen en/of de bezoekers van de banenadvertenties waarvoor Network eG de bemiddelaar is. Aangezien er geen persoonlijke gegevens worden opgeslagen en in de meeste gevallen het IP-adres sowieso niet rechtstreeks betrekking heeft op een natuurlijke persoon, weegt uw belang niet zwaarder dan het belang van Network eG.

3.1.13. YouTube-video’s

In de context van een rechtmatig belang krachtens art. 6 par. 1 lid 1 AVG, namelijk een aantrekkelijk ontwerp van onze websites, gebruiken wij YouTube voor de integratie van video’s. YouTube wordt beheerd door YouTube LLC, met als hoofdzetel 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube wordt vertegenwoordigd door Google Inc., gevestigd op 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA.
Op sommige van onze websites gebruiken we plug-ins van YouTube. Als u onze websites bezoekt met een dergelijke plug-in, bijvoorbeeld een mediabibliotheek, wordt een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht en wordt de plug-in weergegeven. Er wordt dan aan de YouTube-server doorgegeven welke van onze websites u hebt bezocht. Als u bent ingelogd als lid van YouTube, kan YouTube deze informatie aan uw persoonlijke gebruikersaccount toewijzen. Wanneer u de plug-in gebruikt, bijvoorbeeld door op de startknop van een video te klikken, kan YouTube deze informatie ook aan uw gebruikersaccount toewijzen. U kunt dit voorkomen door uit te loggen bij uw YouTube-gebruikersaccount en andere gebruikersaccounts van YouTube LLC en Google Inc. voordat u onze website gebruikt en de desbetreffende cookies van de bedrijven verwijderen.
Als Google-dochterbedrijf is YouTube gecertificeerd onder de Privacy-schildovereenkomst, die een garantie biedt om te voldoen aan de Europese privacywetgeving (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Zie voor meer informatie over gegevensverwerking en tips voor gegevensbescherming door YouTube (Google), zie www.google.de/intl/de/policies/privacy/

 3.2 Gegevensverwerkingen bij gebruik van een jobagent of een MyStepStone account 

StepStone biedt u voor uw carrière-ontwikkeling een uitgebreide reeks diensten aan. StepStone heeft zich als uw carrière-begeleider op internet tot doel gesteld, u in alle fasen van uw beroepsleven te ondersteunen. Daartoe kan in het bijzonder een jobagent geabonneerd en een MyStepStone account aangemaakt worden, in het kader waarvan wij persoonsgerelateerde gegevens verwerken. In deze paragraaf 3.2 informeren wij u over de doeleinden, de desbetreffende rechtsgrondslag alsmede over de opslagduur van deze gegevensverwerkingen. 

3.2.1 Jobagent 

Enerzijds bieden wij u de afsluiting aan van een contract inzake de ontvangst van een jobagent. Doel van de gegevensverwerkingen via een jobagent is, dat wij u regelmatig e-mails zenden over vacatures, die met een door u voorgedefinieerd profiel overeenstemmen, dan wel e-mails die u op basis van uw gebruiksgedrag bij ons worden aanbevolen. Bijzonderheden over de jobagent vindt u in onze gebruiksvoorwaarden. Rechtsgrondslag is daarbij art. 6 lid 1 letter b AVG. Wij slaan de gegevens in het kader van een contract inzake het gebruik van de jobagent op voor de duur van de contractlooptijd, d.w.z. tot het moment waarop u of wij uw jobagent opzeggen. 

3.2.2 MyStepStone account 

Anderzijds offreren wij u de afsluiting van een contract inzake een MyStepStone account, in het kader waarvan u verdere functies kunt gebruiken en zo de omvang van het contractueel gebruik kunt definiëren. Doel van de in het kader van deze overeenkomst plaatsvindende gegevensverwerkingen is, dat: 

 • We zullen een sollicitatie indienen bij een recruiter via uw MyStepStone-account wanneer u ons sollicitatieformulier invult en op de knop klikt om de sollicitatie in te dienen. De wettelijke basis is uw contract met ons krachtens art. 6 par. 1 lid 1 b AVG. Houd er rekening mee dat de betreffende recruiter mogelijk niet in de EU of de EER is gevestigd, dus het kan in dit contract noodzakelijk zijn om de gegevens naar een land over te brengen, of dat uw sollicitatie wordt benaderd vanuit een land met een lagere mate van bescherming onder een gegevensbeschermingswetgeving dan in de EU of de EER. Houd er rekening mee dat in het geval van een sollicitatie waarbij de recruiter niet wordt onthuld, er meestal geen recht wordt geïnformeerd over de ontvanger, omdat dit de vertrouwelijkheidsbelangen van de recruiter zou schaden.
 • Wij voor u de door u via onze platformen uitgevoerde sollicitaties in uw MyStepStone account opslaan, de opslag geschiedt net zolang, tot u een opgeslagen sollicitatie verwijdert.  
 • U in uw MyStepStone account afzonderlijke vacatures kunt opslaan.  
 • U aanvullende functionaliteiten van een jobagent (z. 3.2.1) kunt gebruiken. 
 • U StepStone e-mail-Newsletters kunt beheren. 
 • U in het kader van de overeenkomst inzake uw MyStepStone account een StepStone profiel kunt aanmaken. Welke persoonsgerelateerde gegevens daarbij aan ons worden doorgezonden wordt bepaald door uw specifieke uploads of uw invoeren in de betreffende invoervelden. Eventuele geüploade documenten zullen wij op structuur en inhoud geautomatiseerd analyseren, om onze dienste voor u te optimaliseren. U kunt de omvang van het contractuele gebruik van dit profiel zodanig definiëren dat u daarmee ofwel alleen op open vacatures kunt solliciteren (ook bij chiffre-sollicitaties), zie daartoe aanstonds, of dit bovendien gedeeltelijk of volledig voor potentiële werkgevers, die als StepStone klanten de StepStone-levensloop-database of vergelijkbare producten gebruiken, toegankelijk maken, waarbij wij in het laatste geval ook uw profielgegevens kunnen gebruiken, om publiek toegankelijke beroepsgerelateerde social media-profielen te vinden en met uw profiel te verbinden. Wij slaan uw profiel op, tot u het verwijdert of de overeenkomst inzake uw MySteptone account eindigt. Houd er rekening mee dat als u uw profiel beschikbaar maakt voor potentiële werkgevers, de potentiële werkgever mogelijk niet in de EU of de EER is gevestigd. Dit betekent dat het contract tussen u en ons mogelijk vereist dat het wordt benaderd vanuit een land met een lager beschermingsniveau op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming dan in de EU of de EER. 
 • Als u een profiel heeft aangemaakt en een op onze platformen beschikbaar gesteld sollicitatieformulier voor op onze platformen gepubliceerde vacatures oproept, gebruiken wij uw profielgegevens, om dit formulier alvast in te vullen en zullen, als u de button voor het verzenden van de sollicitatie aanklikt, de aanbieder, die de betreffende vacature bij ons gepubliceerd heeft, uw op het formuleer ingevulde gegevens toezenden en deze eveneens uw profiel voorleggen. Houd er rekening mee dat de betreffende provider mogelijk niet in de EU of de EER is gevestigd. Daarom is het in het kader van het bestaande tussen u en ons contract noodzakelijk dat de gegevens in een land of in uw land Profiel is toegankelijk vanuit een land met een lager beschermingsniveau op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming dan in de EU of de EER..  

Verdere bijzonderheden over de MyStepStone account vindt u in onze gebruiksvoorwaarden. In verband met de registratie van een MyStepStone account en de instelling van de verschillende functies slaan wij voorts uw desbetreffende IP-adres, de datum, alsmede de tijd op het tijdstip van de registratie of de instelling van de functies. Rechtsgrondslag voor de opslag en gebruik van uw persoonsgerelateerde gegevens in verband met uw MyStepStone account is art. 6 lid 1 letter b AVG.  

Wij slaan uw persoonsgerelateerde gegevens net zo lang op, als voor de nakoming van de contractueel overeengekomen prestatie noodzakelijk is. De door u in uw „MyStepStone“- account opgeslagen persoonsgerelateerde gegevens staan u daarbij voor de duur van de contractlooptijd ter beschikking en worden door ons voor deze duur opgeslagen. De persoonsgerelateerde gegevens worden verwijderd, zodra u dit met betrekking tot afzonderlijke gegevens zelf doet of ons dienovereenkomstig daarom verzoekt, of wanneer de overeenkomst eindigt, dus wanneer u of wij de overeenkomst opzeggen, nadere bijzonderheden vindt u in onze gebruiksvoorwaarden. 

Bovendien gebruiken wij door u in het kader van een profiel ingestelde informatie, om met behulp van het in cijf. 3.1.2 beschreven statistische model de job-zoekfunctie en de jobaanbevelingen voor u en andere gebruikers van onze platformen te optimaliseren. Daartoe gebruiken wij in het statistische model bepaalde intrinsiek en ook in combinatie met elkaar niet naar personen herleidbare gegevens uit uw profiel alsmede een gepseudonimiseerde gebruikersidentificatie. Met alleen deze kan vanuit het statistische model geen relatie tot uw persoon worden geconstrueerd, deze is alleen van buiten af mogelijk door pseudonimisering van de aan uw MyStepStone account toegewezen gebruikersidentificatie en de daarna volgende vergelijking met de in het statistische model opgeslagen gepseudonimiseerde gebruikersidentificatie. Voor zover wij met het statistische model voor u de job-zoekfunctie en de jobaanbevelingen optimaliseren, geschiedt zulks in het kader van uw overeenkomst inzake de MyStepStone account op de rechtsgrondslag van art. 6 lid 1 letter b AVG. Voor zover wij de gegevens gebruiken, om ons statistische model en aldus ook diensten voor andere gebruikers algemeen te verbeteren, geschiedt dat op basis van een gerechtvaardigd belang op grond van art. 6 lid 1 letter f AVG. Bij verwijdering van uw MyStepStone account worden uw gegevens in het statistische model volledig geanonimiseerd, aangezien uit de daarin opgeslagen gepseudonimiseerde gebruikersidentificatie dan geen enkele relatie met uw MyStepStone account herleidbaar is. Ons gerechtvaardigd belang is daarbij gelegen in het nastreven van onze zakelijke doelen, in casu de verbetering van onze diensten. Een contrair belang is niet herkenbaar, aangezien gedurende de contractlooptijd inzake das MyStepStone account de gegevens reeds voor de contractconforme prestatie benodigd zijn en na contractafloop een identificatie niet meer mogelijk is.  

3.2.3 Facebook connect 

Met Facebook connect kunt u via uw Facebook account een nieuwe MyStepStone account bij StepStone openen resp. een verbinding met een MyStepStone account realiseren. Als u een MyStepStone account via Facebook aanmaakt of via Facebook in een bestaande MyStepStone account inlogt, krijgen wij toegang tot uw publieke profiel en uw e-mailadres.  

Deze gegevens gebruiken wij, om uw MyStepStone account bij StepStone aan te maken, vooraf in te vullen of te actualiseren en vervolgens conform cijf. 3.2.2. ter beschikking te stellen.  

Omdat wij uw Facebook-gegevens voor het aanmaken van een MyStepStone account gebruiken, is de rechtsgrondslag van de overeenkomst inzake das MyStepStone account op grond van art. 6 lid 1 letter b AVG, zoals in cijf. 3.2.2. beschreven. Een opslag van uw persoonsgerelateerde gegevens bij ons geschiedt voor de in cijf. 3.2.2. beschreven doeleinden en duur. 

3.3 Gegevensverwerkingen inzake ondernemers of medewerkers van ondernemingen 

Onze diensten voor vacatureaanbieders zijn erop gericht, ondernemers en ondernemingen een zo groot mogelijke selectie van geschikte kandidaten te kunnen aanbieden. Daarbij verwerken wij persoonsgerelateerde gegevens van ondernemers (het gaat bij aan ondernemers gerelateerde gegevens alleen dan om persoonsgerelateerde gegevens, indien de ondernemer een natuurlijke persoon is) of van medewerkers van ondernemingen. De betreffende ondernemingen resp. ondernemers kunnen een contractuele of precontractuele relatie met ons hebben, in individuele gevallen kunnen wij evenwel ook gegevens van ondernemingen en hun medewerkers verwerken, wanneer een dergelijke pre-/contractuele relatie niet bestaat. In deze paragraaf 3.3 informeren wij u over de doeleinden, de desbetreffende rechtsgrondslag alsmede over de opslagduur van deze gegevensverwerkingen van ondernemers resp. medewerkers van ondernemingen en de gegevenscategorieën, voor zover wij de persoonsgerelateerde gegevens niet bij de betreffende persoon verzamelen. De gegevens worden verwijderd, zodra deze voor her realiseren van het betreffende doel niet meer benodigd zijn, dat wil zeggen, er geen overeenkomst meer met de klant bestaat en wij ook niet van plan zijn, een overeenkomst met de betreffende klant aan te gaan, er niet langer een gerechtvaardigd belang bestaat en wij voorts ook niet langer verplicht zijn, documenten te bewaren, waarin zich persoonsgerelateerde gegevens kunnen bevinden. 

3.3.1 Gegevensverwerkingen ten behoeve van contractbeheer en -voorbereiding 

Wij verwerken persoonsgerelateerde gegevens ten behoeve van contractbeheer, dat wil zeggen, om onze klanten de contractueel overeengekomen diensten te kunnen leveren alsmede ten behoeve van desbetreffende contractvoorbereidingen. Gaat het bij de klant om een natuurlijke persoon is de rechtsgrondslag, dat de verwerking voor de nakoming van een overeenkomst, of voor uitvoering van precontractuele maatregelen op grond van art. 6 lid 1 zin 1 b AVG noodzakelijk is. Verwerken wij persoonsgerelateerde gegevens van medewerkers van de klant, is de rechtsgrondslag een gerechtvaardigd belang op grond van art. 6 lid 1 zin 1 f AVG. Het gerechtvaardigde belang is gelegen in de uitvoering van onze zakelijke activiteiten en van die van de klant. Een contrair belang van de desbetreffende betrokkene bestaat in zoverre niet, omdat reeds vanuit de optiek van onze klant de verwerking door ons in het kader van de bestaande arbeidsrelatie met de betrokkene of voor een legitiem belang noodzakelijk is . Daartoe slaan wij persoonsgerelateerde gegevens op voor de duur van de looptijd van de overeenkomst. 

Wij houden ook boekhoudbescheiden bij om te voldoen aan onze wettelijke bewaarplicht krachtens artikel 6 van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van ondernemingen en artikel 9 van het koninklijk besluit van 12 september 1983 voor een periode van zeven jaar. De deadline begint op 1 januari, die volgt op de voltooiing van de boekhouding. De rechtsgrondslag is artikel 6 par. 1 lit. c AVG. Rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 letter c AVG. 

3.3.2 Klantadvisering 

Wij verwerken de in verband met een overeenkomst of een aanvraag van een geïnteresseerde verkregen persoonsgerelateerde gegevens van de klant of geïnteresseerde resp. van diens medewerkers, als aanspreekpartners, ook na contracteinde resp. als geen overeenkomst tot stand komt, ten behoeve van klantadvisering alsmede om bij een hernieuwde aanvraag door de klant of een geïnteresseerde adequate diensten op basis van de eerdere contractafsluitingen of aanvragen te kunnen aanbevelen. Rechtsgrondslag is een gerechtvaardigd belang op grond van art. 6 lid 1 zin 1 f AVG. Het gerechtvaardigde belang is gelegen in de uitvoering van onze zakelijke activiteiten. Daartoe slaan wij persoonsgerelateerde gegevens op zolang wij ervan uitgaan, dat de betreffende klant in de toekomst een aanvullende of een eerste overeenkomst met ons kan sluiten, wat geldt, tot de betreffende klant tegenover ons verklaart, dat hij/zij onder geen beding ooit een overeenkomst met ons zal sluiten. 

3.3.3 StepStone klantencenter 

Teneinde hun contractueel overeengekomen diensten te kunnen gebruiken en beheren, kunnen onze klanten of hun medewerkers gebruik maken van het StepStone klantencenter gebruiken. In dat verband verwerken wij persoonsgerelateerde gegevens van de desbetreffende klant resp. zijn/haar medewerkers, die deze ter beschikking hebben gesteld, alsmede de contractueel overeengekomen of aangeboden diensten en hun gebruik. Bij het gebruik van onze Direct-Search-Database worden door ons ook de gegevens verzameld en opgeslagen, wanneer welke curricula werden bekeken. Teneinde misbruik te verhinderen, en zo een correcte afrekening te waarborgen, en om een correcte werking van het klantencenter en de contractueel overeengekomen diensten te allen tijde te kunnen waarborgen en controleren, meer in het bijzonder om in het kader van onze klantenservice bij concrete klanten mogelijk optredende problemen te kunnen oplossen, om zo de benutting van onze diensten in volle omvang mogelijk te maken, wordt door ons bij elk gebruik van het klantencenter en tevens bij iedere toegang ook de Corporate User ID (d.w.z. de gebruikersnaam van de gebruiker) en de Company ID (d.w.z. op basis van de toewijzing van de concrete gebruiker aan een specifieke StepStone klant, de naam van die klant) verzameld en opgeslagen.  

Gaat het bij de klant om een natuurlijke persoon is de rechtsgrondslag, dat de verwerking voor de nakoming van een overeenkomst, of voor uitvoering van precontractuele maatregelen op grond van art. 6 lid 1 zin 1 b AVG noodzakelijk is. Verwerken wij persoonsgerelateerde gegevens van medewerkers van de klant, is de rechtsgrondslag een gerechtvaardigd belang op grond van art. 6 lid 1 zin 1 f AVG. Het gerechtvaardigde belang is gelegen in het nastreven van onze zakelijke doelen en van die van de klant. Een contrair belang van de desbetreffende betrokkene bestaat in zoverre niet, omdat reeds vanuit de optiek van onze klant de verwerking door ons in het kader van de bestaande arbeidsrelatie met de betrokkene of voor een legitiem belang noodzakelijk is. Daartoe slaan wij de gegevens op voor de duur van de overeenkomst inzake het gebruik van het StepStone klantencenter. 

Daarnaast benutten wij de aldus verzamelde en geregistreerde gegevens in geanonimiseerde vorm, om statistieken van het algemene gedrag van de klanten van de DirectSearch Database te genereren. Dit stelt ons in staat de klantvriendelijkheid van onze diensten te verbeteren. Rechtsgrondslag is daarbij een gerechtvaardigd belang op grond van art. 6 lid 1 zin 1 f AVG. Het gerechtvaardigde belang is gelegen in de uitvoering van onze zakelijke activiteiten. 

3.3.4 Gegevensverwerkingen bij de publicatie van advertentieproducten 

Als onze klanten op ons platform advertentieproducten of bedrijfsportretten publiceren, verwerken wij, indien en voor zover het bij de klant gaat om een natuurlijke persoon, persoonsgerelateerde gegevens van de klant, voor zover onze klant in een advertentieproduct contactgegevens van een medewerker verwerkt, verwerken wij diens persoonsgerelateerde gegevens, om deze gegevens als onderdeel van de advertentie op ons platform aan onze gebruikers ter beschikking te stellen en om de vindbaarheid van de advertentie via de zoekfunctie op onze platformen te waarborgen. Om de reikwijdte van de advertentie via verzending naar onze samenwerkingspartners te verhogen, kunnen wij de advertentiecontent geheel of gedeeltelijk toezenden en de advertentie of een preview daarvan op hun webpagina aanleveren maken. Rechtsgrondslag is, indien en voor zover het bij de klant gaat om een natuurlijke persoon, dat de verwerking voor de naleving van een overeenkomst op grond van art. 6 lid 1 zin 1 b AVG noodzakelijk is. Bevat de advertentie contactgegevens van medewerkers van de klant, is de rechtsgrondslag een gerechtvaardigd belang op grond van art. 6 lid 1 zin 1 f AVG (verordening op de Duitse Wet Bescherming Persoonsgegevens). Het gerechtvaardigde belang is gelegen in de uitvoering van onze zakelijke activiteiten en van die van de klant. Een contrair belang van de desbetreffende betrokkene bestaat in zoverre niet, omdat reeds vanuit de optiek van onze klant de verwerking door ons in het kader van de bestaande arbeidsrelatie met de betrokkene of voor een legitiem belang noodzakelijk is. Wij slaan de gegevens voor dat doel op voor de duur, gedurende welke de advertentie conform de contractuele afspraken op onze platformen beschikbaar is. 

3.3.5 Online-bestellingen 

Als u op onze website een online bestelling uitvoert, verzamelen wij verschillende, voor de contractsluiting benodigde gegevens. Rechtsgrondslag is de afsluiting en de uitvoering van een overeenkomst op grond van art. 6 lid 1 zin 1 b AVG. De gegevens worden voor de duur van de overeenkomst conform bovengenoemd cijf. 3.3.1 opgeslagen. Voor de betalingsafwikkeling maken wij gebruik van de firma BS PayOne GmbH, Lyoner Straße 9, D-60528 Frankfurt/Main, Duitsland. PayOne is aldus ontvanger van uw in het kader van de betaalprocedure verzamelde persoonsgerelateerde gegevens. Rechtsgrondslag voor inschakeling van PayOne GmbH is de contractafwikkeling op grond van art. 6 lid. 1 zin 1 b AVG. De opslag ten behoeve van de betaling geschiedt voor de duur van de betalingsafwikkeling.  

BS PayOne bepaalt onafhankelijk de doeleinden en middelen om persoonlijke gegevens te verwerken, zodat BS PayOne de uitvoerder (Art. 4 No. 7 GDPR) wordt van de transmissie van je persoonlijke data. Via de volgende link kan je informatie verkrijgen over het verkrijgen van data bij BS PayOne https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/bspayone-docs/bspayone/BSPAYONE_Information-zur-Datenverarbeitung-gem-Art14-DSGVO.pdf
De juridische basis voor de transmissie van je persoonlijke gegevens naar PayOne GmbH is de uitvoering van het contract volgens Art. 6 (1) sentence 1 b GDPR.

 

3.3.6 Gegevensverwerkingen voor algemene reclamedoeleinden 

Wij verwerken persoonsgerelateerde gegevens van onze klanten almede van overige, niet zakelijk met ons verbonden ondernemers en ondernemingen en in dit verband eventueel ook van de daar aanwezige contactpersonen ten behoeve van direct mailing, voor zover juridisch toegestaan. Indien en voor zover wij deze gegevens niet rechtstreeks bij de desbetreffende betrokkene verkregen hebben, kunnen wij contactgegevens van de betrokkene ook aan openbare bronnen ontlenen, waaronder in het bijzonder de webpagina van de betreffende onderneming, brancheregisters of door de onderneming geplaatste vacatures. In het kader van deze rechtstreekse reclame-doeleinden kunnen wij ook verwijzen naar de eerdere contractafsluitingen van onze klanten en bedrijfsbijzonderheden zoals branchelidmaatschap of bedrijfsgrootte van de betreffende onderneming/ondernemer, om de reclame zo effectief mogelijk te maken. Rechtsgrondslag is een gerechtvaardigd belang zoals bedoeld in art. 6 lid 1 zin 1 f AVG. Het gerechtvaardigd belang is gelegen in de verwerking van persoonsgerelateerde gegevens ten behoeve van de rechtstreekse reclame zelf (vgl. overwegingsgrond 47 AVG). De betrokkenen zijn gerechtigd te allen tijde bezwaar tegen de verwerking van hen betreffende persoonsgerelateerde gegevens voor dergelijke reclamedoeleinden aan te tekenen. Dit bezwaar kunt u te allen tijde middels de in cijf 1 genoemde contactgegevens aantekenen, in het geval van reclame per e-mail vindt u een opt-out link ook direct in de betreffende e-mail. Wij slaan de gegevens voor dat doel op voor zolang wij erin geïnteresseerd zijn, met de betreffende onderneming overeenkomst af te sluiten of tot er een bezwaar werd aangetekend. 

3.3.7 StepStone webinars 

Als u zich voor een StepStone webinar aanmeldt, verzamelen wij bepaalde gegevens, om deelname aan het webinar voor u mogelijk te maken. Rechtsgrondslag voor de verwerking is uw toestemming op grond van art. 6 lid 1 zin 1 a AVG. Wij slaan de gegevens voor dat doel op, tot het webinar heeft plaatsgevonden. Wij gebruiken als orderverwerkers logMeIn, Inc., 333 Summer Street, Boston, MA 02210 USA, om de registratie vast te leggen en het webinar te organiseren, dezen zijn dienovereenkomstig ontvangers van uw persoonsgerelateerde gegevens zijn. Gegevens worden naar de VS verzonden, dus naar een land buiten de EU resp. buiten de EER. De verzending is toegestaan op grond van art. 45 AVG, aangezien logMeIn, Inc. Privacy Shield gecertificeerd is en aldus een adequaat gegevensbeschermingsniveau conform uitvoeringsbesluiten van de Commissie (EU) 2016/1250 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016D1250&from=DE) bestaat. De Privacy Shield Notice is op https://www.logmeininc.com/de/legal/privacy-shield opvraagbaar. Bovendien hebben wij een overeenkomst afgesloten conform de standaard contractclausules, die op https://logmeincdn.azureedge.net/legal/20170201/DPA/LMIDataProcessingAddendum2017.v1SAMPLE.pdf als model opvraagbaar is, zodat de verzending eveneens op grond van art. 46 para 2 c AVG is toegestaan. 

Bovendien gebruiken wij de door u ingevoerde gegevens voor marketingdoeleinden zoals in paragraaf 3.3.5 beschreven, die hierbij ter referentie wordt vermeld. 

3.3.8 Zendesk – Support Tool 

We gebruiken een tool geleverd door Zendesk Inc. 1019 Market Street, 6th Floor 

San Francisco, California 94103, om klantenvragen te werwerken. Informatie zoals familienaam, voornaam, postadres, telefoonnummber en email adres worden opgeslagen op onze website om uw vragen te beantwoorden.  

Meer informatie over gegevensverwerking door Zendesk vindt u in de Privacy Verklaring van Zendesk op http://www.zendesk.com/company/privacy. 

Als u ons contacteert via email of via een formulier, gebruiken we de informatie die u geeft enkel om uw specifieke vraag te verwerken. De gegevens en de historiek van de dienstvraag worden opgeslagen voor opvolgvragen en -contacten. 

Gegevens zullen verzonden worden naar de VS, een land buiten de EU of de EER. Deze verzending is op grond van art. 45 AVG toegestaan, aangezien Zendesk, Inc. Privacy Shield gecertificeerd is en aldus conform het uitvoeringsbesluit van de Commissie (EU) 2016/1250 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016D1250&from=DE) een adequaat gegevensbeschermingsniveau bestaat. De certificatie kan op https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TOjeAAG&status=Active worden ingezien. 

Bovendien zijn we standaard contractclausules aangegaan die beschikbaar zijn op http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087 als voorbeeld zodat verzending van gegevens ook toegestaan is volgens Art. 46 (2) (c) AVG. 

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is een gerechtvaardigd belang conform artikel 6 lid 1 letter (f) AVG. Het gerechtvaardigde belang is om u een gemakkelijke tool voor klantenondersteuning te bezorgen,  

3.4 Facebook-pagina

We gebruiken een Facebook-pagina op https://www.facebook.com/stepstonebe/. Facebook voorziet Paginastatistieken voor die pagina aan ons. Paginastatistieken zijn gegroepeerde data, die ons toelaten om te begrijpen hoe gebruikens interageren met onze pagina. Paginastatistieken kunnen gebaseerd zijn op persoonlijke gegevens dewelke verzameld wordt via een bezoek of een interactie met onze pagina and diens content door gebruikers. Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland („Facebook Ireland“) en wij zijn gedeelde eigenaars in de betekenis van Art 26 GDPR voor het verwerken van Paginastatistieken en hebben een overeenkomst met Facebook Ireland die je kan terugvinden op https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. De juridische basis for ons gebruik van de pagina en de Paginastatistieken is een legitieme interesse in de betekenis van Art. 6 para 1 f GDPR, voor de pagina betekent dat het gebruik van Facebook als een communicatiemiddel voor ons bedrijf en voor de Paginastatistieken het beter begrijpen van de interesses van de bezoekers van onze pagina, zodat we die interesse specifiek kunnen dienen.

 

4. Cookies en soortgelijke technologieën 

Wij gebruiken in onze websites cookies. cookies zijn tekstbestanden, die via een internetbrowser op een computersysteem gearchiveerd en opgeslagen worden. Dergelijke cookies gebruiken wij zowel als technisch hulpmiddel voor de levering van diensten op onze platformen, waar wij bijv. bepaalde functies aanbieden, als voor analyse van het webpaginagedrag van onze bezoekers en, op basis daarvan, voor gebruikersvriendelijkere vormgeving van onze aanbiedingen. Voor dat doel kunnen wij ook andere technieken toepassen, zoals tracking-pixels of de plaatsing van codes in apps. Bovendien kunnen wij deze cookies of andere technieken ook gebruiken, om u interessante vacatures en andere content doelgericht toe te zenden.  

Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na beëindiging van de browsersessie, dus na het afsluiten van uw browser, weer gewist (zog. sessiecookies). Andere cookies blijven op uw computer en zorgen ervoor dat wij of onze partnerbedrijven uw browser bij het volgende bezoek terugherkennen (persistente cookies). 

De exacte opslagduur van een cookie kunt u, voor zover hier beneden nog niet specifiek vermeld, op de betreffende cookie vinden, door de cookie in uw browser te laten afbeelden. 

U kunt uw browser zodanig instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en per geval kunt beslissen, of u het accepteren van cookies in bepaalde gevallen of algemeen uitsluit. Bij weigering van cookies kan de functionaliteit van onze website worden beperkt. Navolgend gaan wij nader op concrete cookies en vergelijkbare technologieën in. 

4.1 Technisch noodzakelijke cookies 

Wij gebruiken technische cookies. Dit zijn cookies die uitsluitend voor het verzamelen van bepaalde informatie op onze platformen noodzakelijk is, om een door u als gebruiker aangevraagde of gewenste dienst te verlenen. Dit omvat navigatie- resp. sessiecookies, die een vlekkeloze navigatie en gebruik van de webpagina mogelijk maken (en bijvoorbeeld de toegang tot een bereik met beperkte toegang toestaan); Analyse-cookies, die direct door ons worden geplaatst, om verzamelde informatie over het aantal bezoekers en hun gebruikersgedrag te verzamelen; functie-cookies, die u in de vorm van service-optimalisatie de mogelijkheid bieden om volgens enkele geselecteerde criteria (bijv. Taalkeuze, voor het kopen van geselecteerde producten) te navigeren.  

Rechtsgrondslag voor deze cookies is een gerechtvaardigd belang op grond van art. 6 lid 1 zin 1 f AVG, in casu nastreving van onze zakelijke doelen. 

4.2 Cookies en technologieën die we gebruiken via externe providers 

We gebruiken ook cookies of andere technologie die ons door externe providers op verschillende gebieden wordt aangeboden. In het volgende informeren we u over de respectieve providers en hoe u bezwaar kunt maken tegen de cookie of de bijbehorende technologie. Over het algemeen kunt u in het geval van websites een geschikte instelling in uw browser maken en in het geval van onze apps kunt u de betreffende instelling met de schuifregelaar voor anonieme statistieken instellen onder “Instellingen”. 

4.2.1 Criteo 

Op onze websites gebruiken wij in het kader van een gezamenlijke verantwoordelijkheid zoals bedoeld in art. 26 AVG diensten van Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paris.  

Doel van de gegevensverwerking is het retargeting, dat wil zeggen, wanneer u bij ons op de webpagina bepaalde aanbiedingen bekeken, kunnen wij u op websites of andere platformen van derden reclame bij vergelijkbare aanbiedingen van ons laten tonen. In het kader van de overeenkomst met Criteo bepalen wij daarbij de omvang van de desbetreffende reclamecampagne. De realisatie van deze reclamecampagne, inclusief de beslissing, welke ads waar geleverd worden, valt in dat geval onder de verantwoordelijkheid van Criteo. Daartoe wordt op onze websites rechtstreeks door Criteo een code van Criteo uitgevoerd en worden er op de website zog. (re)marketing-tags (onzichtbare diagrammen of codes, ook als “web beacons” aangeduid) geïntegreerd. Met behulp van deze wordt op uw apparaat een individuele cookie, d.w.z. een klein bestand opgeslagen (in plaats van cookies kunnen ook vergelijkbare technologieën worden gebruikt). In dit bestand wordt vermeld, welke webpagina’s de gebruiker opgezocht, voor welke content deze zich interesseert en welke aanbiedingen hij/zij aangeklikt heeft, voorts technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende webpagina’s, bezoektijd alsmede verdere gegevens over het gebruik van het onlineaanbod. De bovenstaand vermelde informatie kan door Criteo ook met vergelijkbare informatie uit andere bronnen worden verbonden. Als de gebruiker vervolgens andere webpagina’s bezoekt, kunnen ads worden afgebeeld die op basis van de in kaart gebrachte interesses precies op hem/haar zijn afgestemd.  

Verdere informatie alsmede bezwaarmakingsmogelijkheden tegen de registratie door Criteo vindt u in de Privacybepalingen van Criteo: http://www.criteo.com/de/privacy 

Criteo slaat de gegevens voor de duur van 13 maanden, de door Criteo geplaatste cookies lopen automatisch na 13 maanden af.  

In het kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de in dit cijf. 4.1 beschreven gegevensverwerking kunt u uw rechten in het kader der AVG bij en tegenover ons als ook bij en tegenover Criteo doen gelden 

Rechtsgrondslag is een gerechtvaardigd belang op grond van art. 6 lid 1 zin 1 f AVG, in casu nastreving van onze zakelijke doelen. 

4.2.2 Trackuity 

Op onze webpagina’s maken wij gebruik van de diensten van TRACKUITY bvba, maatschappelijke zetel te Ridderstraat 15A, 9000 Gent, België 

Het doel van de verwerking is retargeting, dat wil zeggen, als u bepaalde aanbiedingen op onze websites hebt bekeken, kunnen we advertenties op vergelijkbare websites voor u weergeven op websites of op platforms van derden. Voor dit doel worden individuele cookies via onze website opgeslagen door Trackuity op uw apparaat. Trackuity gebruikt alleen geanonimiseerde gegevens, persoonlijke gegevens worden niet opgeslagen. 

Zie: https://www.trackuity.com/opt-out voor meer informatie over Tracking via Trackuity. 

Rechtsgrondslag is een legitiem belang overeenkomstig Art. 6 par. 1 zin 1 f AVG, namelijk het nastreven van onze zakelijke doeleinden en gerichte marketing. 

4.2.3 Veiligheidsanalysetechnieken van de firma Akamai 

Onze websites maken gebruik van web- en veiligheidsanalyse-technieken van Akamai Technologies, Inc. (“Akamai”). Deze technieken gebruiken “cookies”, tekstbestanden, en „beacons“, die op uw computer opgeslagen worden en die Akamai in staat stellen (i) veiligheidsanalyses uit te voeren en daardoor ongeoorloofde toegang tot onze websites te verhinderen en (ii) het gebruik van de webpagina’s door u te analyseren. De door de cookies of beacons gegenereerde informatie over de toegang tot onze webpagina’s, inclusief uw IP-adres en andere gegevens uit log bestanden, worden naar servers van Akamai gezonden, die zich o.a. in de VS bevinden, daar opgeslagen en verwerkt. Deze verzending is op grond van art. 45 AVG toegestaan, aangezien Akamai Privacy Shield gecertificeerd is en aldus conform het uitvoeringsbesluit van de Commissie (EU) 2016/1250 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016D1250&from=DE) een adequaat gegevensbeschermingsniveau bestaat. De certificatie kan op https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000Gn4RAAS&status=Active worden ingezien.  

Akamai zal deze informatie gebruiken, om ongeoorloofde toegang tot de webpagina’s te verhinderen, rapporten over de activiteiten op de webpagina’s voor ons op te stellen, om verdere met het gebruik van de webpagina en het internetgebruik verbonden diensten te leveren en uw gebruik van onze webpagina’s te evalueren. Akamai kan deze gegevens ook aan derden doorreiken, indien Akamai om juridische reden daartoe verplicht is of als deze derden in opdracht van Akamai gegevens verwerken. Akamai zal de gegevens niet gebruiken om natuurlijke personen te identificeren. U kunt de opslag van de cookies of beacons door een daarvoor bedoelde instelling van uw browser-software verhinderen; wij wijzen u er evenwel op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website zult kunnen gebruiken. De exacte opslagduur van de cookie kunt u in de cookie zelf bekijken, u kunt deze informatie via uw browser oproepen. 

Nadere informatie over de gebruiksvoorwaarden bij de verwerking van persoonlijke gegevens door Akamai en over de Akamai gegevensbeschermingsrichtlijnen vindt u op https://www.akamai.com/de/de/privacy-policies/. 

Rechtsgrondslag is een gerechtvaardigd belang op grond van art. 6 lid 1 zin 1 f AVG, in casu nastreving van onze zakelijke doelen en de bescherming van onze webpagina’s. 

4.2.4 Hotjar 

We maken gebruik van Hotjar, een webservice van Hotjar Ltd., Level 2, business center St Julian’s, 3, Elia Zammit Street, St. Julian’s STJ 1000, Malta ( “Hotjar”) om gebruikspatronen wensen van onze gebruikers beter te begrijpen en om onze diensten en gebruikerservaring te optimaliseren. Met Hotjar kunnen we de gebruikerservaring op onze sites beter begrijpen (dat wil zeggen, hoe lang de gebruikers op welke van onze sites besteedt welke links ze klikken, wat ze willen en wat niet, enz.), zodat we ons aanbod kunnen afstemmen op de feedback van gebruikers. Hotjar maakt gebruik van cookies en andere technologieën om informatie over het gedrag van gebruikers en user devices (in het bijzonder (het IP-adres van een apparaat dat wordt gedetecteerd in een anonieme vorm en opgeslagen), grootte van het scherm, het type apparaat (Unique Device Identifier) ​​Broweserinformationen, geografische informatie (op land basis verzamelen ), voorkeurstaal voor presentatie van onze website). Hotjar slaat deze gegevens op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Noch Hotjar noch wij zullen deze informatie gebruiken om individuele gebruikers te identificeren, noch zullen de gegevens worden geaggregeerd met andere gegevens over individuele gebruikers. Raadpleeg voor meer informatie de Hotjar-privacyverklaring die beschikbaar is op deze link: https://www.hotjar.com/privacy.  

U kunt bezwaar maken tegen het opslaan van gegevens over uw gebruik van onze site en het maken van gebruikersprofielen door Hotjar, evenals het gebruik van tracking cookies door Hotjar op andere sites op elk moment op de volgende link https://www.hotjar.com/opt-out. 

We hebben een contract voor contractafhandeling met Hotjar. Het gebruik van Hotjar is gebaseerd op een legitiem belang volgens artikel 6, lid 1, blz. 1 f AVG. Onze legitieme interesse is het gebruiksvriendelijke ontwerp van onze aanbiedingen. 

4.2.5 AppSee 

Om het gebruik van onze apps te analyseren, gebruiken we de App Analysis Service AppSee van Shift 6 Ltd. Menorat Hamaor 3, Tel Aviv, Israël. 

Het gebruikersgedrag binnen de apps wordt geanalyseerd om oorzaken van fouten te identificeren en de gebruikerservaring voortdurend te verbeteren. Zijn uitsluitend verzamelde anonieme gegevens en opgeslagen gegevens over de opgeslagen gegevens, zie https://support.appsee.com/customer/de/portal/articles/2686233-what-types-of-data-does-appsee-capture -. Er vindt geen opslag van persoonlijke gegevens plaats. Om de anonieme gegevens uw IP-adres door Shift 6 en de met haar verbonden Amerikaanse bedrijven AppSee Inc kan worden verwerkt creëren. Deze behandelingen kunnen ook in de VS of Israël plaatsvinden.  

Doorzending aan Israël naar Israël is toegestaan omdat Israël een beschermingsniveau heeft dat gelijkwaardig is aan dat van de EU in het kader van het adequaatheidsbesluit 2011/61 / EU (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX% 3A32011D0061). Doorzending naar de VS is toegestaan omdat Appsee Inc Privacy Shield is gecertificeerd. Volgens het Uitvoeringsbesluit van de Commissie (EU) 2016/1250 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016D1250&from=NL) bestaat er dus een adequaat niveau van gegevensbescherming. De certificering kan worden bekeken op https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TSUAAA4&status=Active. 

Overigens vindt u meer informatie over de privacy van Appsee op: http://www.appsee.com/legal/privacypolicy. 

De wettelijke basis voor het gebruik van Appsee is een rechtmatig belang overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1 f AVG. Onze legitieme interesse is het gebruiksvriendelijke ontwerp van onze aanbiedingen. 

U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van Appsee door de schuifregelaar voor anonieme statistieken in de app in te stellen onder “Instellingen”. 

4.2.6 Fabric Crashlytics 

We gebruiken de Fabric Crashlytics-service die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Fabric Crashlytics is een analysedienst die technische informatie verzamelt over de apparaat- en app-gebruiksgegevens, specifiek gerelateerd aan systeemcrashes en fouten. Een opslag van persoonlijke gegevens gebeurt niet. De opslag van persoonlijke gegevens vindt niet plaats plaatsvinden. Google Ireland Limited kan Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 gebruiken, als onderaannemer. Google Inc is gecertificeerd volgens de Privacy Shield akkoord, dat voorziet in een garantie te voldoen aan de Europese privacywetgeving (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active. Andere onderaannemers heeft Google kunt gebruiken vindt u hier : https://fabric.io/terms/subprocessors. 

Zie de Fabric Crashlytics-gebruiksvoorwaarden op https://fabric.io/terms voor meer informatie. 

De wettelijke basis voor het gebruik van Craslytics is een legitiem belang onder artikel 6 para. 1 zin 1 f AVG. Onze legitieme interesse is het gebruiksvriendelijke ontwerp van onze apps. 

U kunt op elk moment weigeren om Fabric Crashlytics te gebruiken door de instelling van de schuifregelaar voor “Instellingen” te wijzigen. 

4.2.7 Adjust 

We gebruiken de app analysis service adjust (adjust GmbH, Saarbruecker Strasse 38a, 10405 Berlijn) om het gebruik van onze apps te analyseren. De Adjust-service is getest en gecertificeerd volgens de ePrivacyseal (European Privacy Seal) (zie https://www.eprivacy.eu/en/customers/awarded-seals/). 

Wanneer u de app gebruikt, verzamelt Adjust namens ons de installatie- en gebruiksgegevens. Adjust gebruikt uw geanonimiseerde IDFA- of Android-ID evenals uw geanonimiseerde IP- en MAC-adres. Het is niet mogelijk om u te identificeren. Een opslag van persoonlijke gegevens gebeurt niet overeenkomstig. 

Voor meer informatie, zie Adjust’s Privacybeleid: https://www.adjust.com/privacy-policy/.De wettelijke basis voor het gebruik van data-analyse en het gebruik van Adjust is een legitiem belang (dat wil zeggen interesse in de analyse, optimalisatie en economische werking van onze apps) in de zin van artikel 6, lid 1, onder f) AVG ten behoeve van ons eigen marktonderzoek , Advertentiedoeleinden en het optimaliseren en op behoeften georiënteerd ontwerp van de apps. Er is geen tegenstrijdig belang, vooral omdat we een orderverwerkingsovereenkomst met Adjust hebben gesloten. 

U kunt op elk gewenst moment weigeren om Adjust te gebruiken door de schuifregelaar Anonymous Stats in te stellen in de app Instellingen

4.2.8 Firebase 

In onze apps gebruiken we technologie van Google Firebase (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS, “Google”) met verschillende functionaliteiten. 

Firebase Analytics maakt de analyse van het gebruik van onze apps mogelijk. Deze volledig geanonimiseerde informatie over het gebruik van onze app wordt verzameld en verzonden naar Google en daar opgeslagen. Google gebruikt de advertentie-ID van het apparaat. Google zal deze informatie gebruiken om het gebruik van onze app te evalueren en om ons andere services aan te bieden met betrekking tot het gebruik van apps. In Apparaatinstellingen kunt u het gebruik van de advertentie-ID beperken (iOS: privacy / adverteren / geen advertentieacking, Android: account / Google / weergave). Google Analytics voor Firebase (Google Inc.). We gebruiken ook Firebase Remote Config, waarmee we A / B-tests kunnen uitvoeren en het gedrag en uiterlijk van de app kunnen aanpassen zonder een nieuwe versie te hoeven downloaden. Persoonlijke gegevens worden niet opgeslagen. 

Google Inc. is gecertificeerd volgens de Privacy Shield-overeenkomst, die een garantie biedt om te voldoen aan de Europese privacywetgeving (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Onderaannemers die Google kan gebruiken, vindt u hier: https://firebase.google.com/terms/subprocessors. 

De wettelijke basis voor het gebruik van data-analyse en het gebruik van Firebase is een legitiem belang (dat wil zeggen interesse in de analyse, optimalisatie en economische werking van onze apps) in de zin van Art. 6 (1) (f) AVG). 

U kunt op elk gewenst moment weigeren om Firebase te gebruiken door de instelling van de schuifregelaar voor anonieme statistieken in de app onder ‘Instellingen’ te wijzigen. 

4.2.9 Adform 

Ten behoeve van online marketing (met name bodoptimalisatie, publieksuitbreiding, statistische analyse van locatiegegevens, bezoekersanalyse en gebruikersgedrag en levering van advertenties) maken we gebruik van diensten aangeboden door Adform ApS, Hovedvagtsgade 6, 1103 Kopenhagen K, Denemarken. Adform kan cookies in deze context gebruiken. Persoonlijke gegevens worden niet opgeslagen, uw IP-adres wordt geanonimiseerd door Adform. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van Adform en zijn cookies door deze link te volgen: https://site.adform.com/datenschutz-opt-out/. 

Adform gebruikt AdmantX s.p.a. Via Nuova Poggioreale, 11 80123 Napoli – Italië als gegevensverwerker zodat AdmantX s.p.a. kan persoonlijke gegevens ontvangen. 

De wettelijke basis voor het gebruik van Adform is een legitiem belang in de zin van Art. 6 par. 1 f AVG. Het legitieme belang ligt in het gebruiksvriendelijk maken van onze diensten en het gericht benaderen van potentiële klanten op een doelgroepgerichte manier. 

4.2.10 Facebook Pixel 

Wij gebruiken binnen onze internetpresentatie „Facebook-Pixel“ van het socialen netwerk Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Daardoor zijn zog. telpixels op onze pagina’s geïntegreerd. Als u onze pagina’s bezoekt, wordt via de telpixel een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server aangemaakt. 

Facebook ontvangt daardoor o.a. van uw browser de informatie, dat door uw eindapparaat onze pagina werd opgeroepen. Als u Facebook-gebruiker bent, kan Facebook hierdoor het bezoek van onze pagina’s aan uw gebruikersaccount toewijzen. Wij wijzen u erop dat wij als provider van de pagina’s geen kennis van de content van de verzonden gegevens en hun gebruik door Facebook verkrijgen. Wij kunnen slechts selecteren, voor welke segmenten van Facebook-gebruikers (zoals leeftijd, interesses) onze reclame getoond moet worden. 

Door de pixel uit uw browser op te roepen, kan Facebook bovendien herkennen, of een Facebook-advertentie succesvol was, dus bijv. tot een online-aankoop heeft geleid. Op die manier kunnen wij de effectiviteit van de Facebook-advertentie voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden meten. 

Klik hier, als u geen gegevensregistratie via Facebook-pixel wenst: https://www.facebook.com/settings?tab=ads#_=_. In plaats hiervan kunt u de Facebook pixel op de pagina van Digital Advertising Alliance via de volgende link deactiveren: http://www.aboutads.info/choices/. 

De verzending van gegevens in de USA is op grond van art. 45 AVG toegestaan, aangezien Facebook Privacy Shield gecertificeerd is en aldus conform het uitvoeringsbesluit van de Commissie (EU) 2016/1250 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016D1250&from=DE) een adequaat gegevensbeschermingsniveau bestaat. De certificatie kan op https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active worden ingezien.  

Rechtsgrondslag is een gerechtvaardigd belang op grond van art. 6 lid 1 zin 1 f AVG, in casu nastreving van onze zakelijke doelen, namelijk doelgerichte reclame voor onze diensten. 

4.2.11 Google Remarketing. 

Wij gebruiken op onze webpagina’s de Remarketing- of “Vergelijkbare doelgroepen”- functie van Google Inc. („Google“). Hiermee kunnen wij de bezoekers van onze webpagina’s doelgericht met reclame benaderen, door voor bezoekers van de webpagina’s gepersonaliseerde, interesse-gerelateerde ads te plaatsen, wanneer dezen andere webpagina’s in het Google Display-netwerk bezoeken. Voor uitvoering van de analyse van het webpagina- gebruik, die de basis voor de aanmaak van interesse-gerelateerde ads vormt, maakt Google gebruik van cookies. Er vindt geen opslag plaats van persoonsgerelateerde gegevens van de bezoekers van de webpagina. Bezoekt u daarna een andere webpagina in het Google Display-netwerk worden u reclames op het scherm ingelast, die met hoge waarschijnlijkheid gebaseerd zijn op eerder opgeroepen product- en informatiebereiken.  

U kunt het gebruik van cookies door Google blijvend deactiveren, door de onderstaande link te volgen en de daar gereedgezette plug-in te downloaden en te installeren: https://www.google.com/settings/ads/plugin. In plaats daarvan kunt u het gebruik van cookies door derden-providers deactiveren, door de deactiveringspagina van het netwerk-reclame-initiatief (Network Advertising Initiative) op http://www.networkadvertising.org/choices/ op te roepen en de daar genoemde informatie voor opt-out opvolgt. Verdere informatie over Google Remarketing en de Privacyverklaring van Google kunt u inzien op: http://www.google.com/privacy/ads/. 

Rechtsgrondslag is een gerechtvaardigd belang op grond van art. 6 lid 1 zin 1 f AVG, in casu nastreving van onze zakelijke doelen, namelijk doelgerichte reclame voor onze diensten. 

4.2.12 Google Conversion Tracking 

Wij gebruiken op basis van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en rendabel bedrijf van ons online-aanbod zoals bedoeld in art. 6 lid 1 letter f) AVG) de marketing- en remarketing-dienst (afgekort „Google-Marketing-Services”) van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, („Google“). 

Google is onder de Privacy-Shield-overeenkomst gecertificeerd en biedt daardoor een garantie dat de Europese gegevensbeschermingswetgeving door haar wordt nageleefd (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). 

Google-Marketing-Services stelt ons in staat, advertenties voor en op onze website doelgerichter af te beelden, om aan gebruikers uitsluitend ads te presenteren die potentiaal beantwoorden aan hun interesses. Wanneer een gebruiker bijv. ads voor producten getoond krijgt, waarvoor hij/zij op andere webpagina’s belangstelling heeft getoond, spreekt men van „remarketing“. Daartoe wordt bij het oproepen van onze en andere webpagina’s, waarop Google-Marketing-Services actief is, door Google direct een code van Google uitgevoerd en worden er op de website zog. (re)marketing-tags (onzichtbare diagrammen of codes, ook als “web beacons” aangeduid) geïntegreerd. Met behulp van deze wordt op het apparaat van de gebruiker een individuele cookie, d.w.z. een klein bestand opgeslagen (in plaats van cookies kunnen ook vergelijkbare technologieën worden gebruikt). De cookies kunnen door verschillende domeinen worden geplaatst, onder andere door google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com of googleadservices.com. In dit bestand wordt vermeld, welke webpagina’s de gebruiker opgezocht, voor welke content deze zich interesseert en welke aanbiedingen hij/zij aangeklikt heeft, voorts technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende webpagina’s, bezoektijd alsmede verdere gegevens over het gebruik van het onlineaanbod. Er wordt eveneens het IP-adres van de gebruikers geregistreerd, waarbij wij in het kader van Google-Analytics meedelen dat het IP-adres binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Verdrag over de Europese Economische Ruimte afgekort en alleen in uitzonderingsgevallen naar een server van Google in de VS wordt verzonden en daar wordt afgekort. Het IP-adres wordt niet met gegevens van de gebruiker binnen andere aanbiedingen van Google samengevoegd. De bovenstaand vermelde informatie kan door Google ook met vergelijkbare informatie uit andere bronnen worden verbonden. Als de gebruiker vervolgens andere webpagina’s bezoek, kunnen ads worden afgebeeld die op basis van de in kaart gebrachte interesses precies op hem/haar zijn afgestemd. 

De gegevens van de gebruikers worden in het kader van Google-Marketing-Services pseudoniem verwerkt. D.w.z. door Google worden bijv. de naam of het e-mailadres van de gebruikers niet opgeslagen en verwerkt, maar Google verwerkt de relevante gegevens cookie-gerelateerd binnen pseudonieme gebruikersprofielen. D.w.z. vanuit de optiek van Google worden de ads niet voor een concreet geïdentificeerde persoon beheerd en afgebeeld, maar voor de cookie-eigenaar, ongeacht wie deze cookie-eigenaar is. Dit geldt niet, wanneer een gebruiker Google uitdrukkelijk toestemming heeft verleend om de gegevens zonder deze pseudonimisering te verwerken. De door Google-Marketing-Services over de gebruiker verzamelde informatie wordt naar Google doorgezonden en op Google’s servers in de VS opgeslagen. 

Tot de door ons gebruikte Google-Marketing-Services behoort o.a. het online-reclameprogramma „Google AdWords“. In het geval van Google AdWords ontvangt iedere AdWords-klant een andere „Conversion-cookie“. Cookies kunnen dus niet via de websites van AdWords-klanten worden getrackt. De met behulp van de cookie verzamelde informatie dient ertoe, Conversion-statistieken voor AdWords-klanten te genereren, die gekozen hebben voor conversion-tracking. AdWords-klanten worden geïnformeerd over het totale aantal gebruikers dat hun add heeft aangeklikt en naar een met een conversion-tracking-tag uitgeruste pagina verder geleid werden. U ontvangt echter geen informatie, waarmee gebruikers persoonlijk identificeerbaar zijn. 

Wij kunnen op basis van Google-Marketing-Services “DoubleClick” adss van derden op het scherm inlassen. DoubleClick gebruikt cookies, waarmee Google en zijn partner-websites de mogelijkheid krijgen om ads te plaatsen op basis van het aantal bezoeken door gebruikers op deze website resp. andere websites op internet. 

Verder kunnen wij de “Google Tag Manager” inzetten, om Google analyse- en marketingdiensten in onze website te integreren en te beheren. 

Meer informatie over gegevensgebruik voor marketingdoeleinden door Google vindt u op de overzichtspagina: https://www.google.com/policies/technologies/ads, de Privacyverklaring van Google is op https://www.google.com/policies/privacy opvraagbaar. 

Als u bezwaar maakt tegen de interesse-gerelateerde reclame door Google-Marketing-Services, kunt u gebruik maken van de door Google beschikbaar gestelde instellings- en opt-out-mogelijkheden: http://www.google.com/ads/preferences. 

4.2.13 Optimizely 

Op onze webpagina’s wordt Optimizely, een webanalysedienst der Optimizely Inc. (631 Howard Street, Suite 100, San Francisco, CA 94105, United States) ter vereenvoudiging en uitvoering van A/B-testen ten behoeve van de ontwikkeling van deze webpagina toegepast. De door een cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website worden in de regel naar een server van Optimizely in de VS gezonden en daar opgeslagen. De door Optimizely geplaatste cookie heeft een looptijd van 10 jaar.  

De verzending van gegevens in de USA is op grond van art. 45 AVG toegestaan, aangezien Optimizely Privacy Shield gecertificeerd is en aldus conform het uitvoeringsbesluit van de Commissie (EU) 2016/1250 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016D1250&from=DE) een adequaat gegevensbeschermingsniveau bestaat. De certificatie kan op https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNkWAAW&status=Active worden ingezien 

Uw bezwaarmogelijkheid: U kunt Optimizely-Tracking te allen tijde deactiveren door de instructies op https://www.optimizely.com/opt_out te volgen. 

Rechtsgrondslag is een gerechtvaardigd belang op grond van art. 6 lid 1 zin 1 f AVG, in casu nastreving van onze zakelijke doelen. 

 4.2.14 Tealium Audience Stream 

Wij gebruiken binnen onze internetpresentatie de „Tealium Audience Stream“, een dienst van Tealium Inc., 11085 Torreyana Road, San Diego, CA 92121, USA (Tealium), waarbij gegevens worden verzameld en opgeslagen, waarmee met gebruikmaking van pseudoniemen gebruiksprofielen worden gegenereerd. In opdracht van ons zal Tealium deze informatie gebruiken, om uw gebruik van de website geautomatiseerd en real-time conform de behoefte in te richten en reclame te presenteren. Hiervoor wordt bijvoorbeeld volgende informatie verzameld: bekeken en aangeklikte ads, artikelen, reclame, bezoekersaantallen, thema van de pagina etc. 

De gepseudonimiseerde gebruiksprofielen worden zonder een afzonderlijk te verlenen toestemming niet met persoonsgerelateerde gegevens over de drager van het pseudoniem samengevoegd. Ook het door uw browser verzonden IP-adres wordt niet met de gebruiksprofielen samengevoegd. 

Voor het aanmaken van de gebruiksprofielen worden cookies of bij mobiele eindapparaten soortgelijke technologieën toegepast. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt uitsluitend in Duitsland opgeslagen. U kunt de opslag van cookies door een instelling van uw browsersoftware verhinderen; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website in hun volledige omvang kunt gebruiken. 

Tegen de gegevensverzameling en -opslag voor doeleinden van webanalyse en reclamepresentatie kunt u te allen tijde met werking voor de toekomst bezwaar aantekenen, door de instructies op http://tealium.com/de/privacy/ te volgen. 

Rechtsgrondslag is een gerechtvaardigd belang op grond van art. 6 lid 1 zin 1 f AVG, in casu nastreving van onze zakelijke doelen. 

4.2.15 Tealium iQ (Tag Management System) 

Deze website gebruikt een Tag Management System (TMS), een Dienst van Tealium Inc., 11085 Torreyana Road, San Diego, CA 92121, USA (Tealium), om delen van de webpagina’s dynamisch aan te passen. Om deze functionaliteit mogelijk te maken, wordt een cookie met de naam geplaatst. Het TMS is voor het beschikbaar stelen van onze diensten noodzakelijk en kan daarom niet gedeactiveerd worden. De cookie heeft een looptijd van 12 maanden. 

De verzending van uw IP-adres aan Tealium geschiedt in de VS en aldus in een land buiten de EU of de EER. Deze verzending is op grond van art. 45 AVG toegestaan, aangezien Tealium Privacy Shield gecertificeerd is en aldus conform het uitvoeringsbesluit van de Commissie (EU) 2016/1250 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016D1250&from=DE) een adequaat gegevensbeschermingsniveau bestaat. De certificatie kan op https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TSaYAAW&status=Active worden ingezien.  

Rechtsgrondslag is een gerechtvaardigd belang op grond van art. 6 lid 1 zin 1 f AVG, in casu nastreving van onze zakelijke doelen. 

4.2.16 Adobe Analytics 

Wij gebruiken Adobe Analytics, een web-analyse-tool van Adobe Systems Software Ireland Limited, die ons in staat stelt, onze diensten overeenkomstig uw specificaties te optimaliseren.  

Adobe Analytics gebruikt „cookies“, die op uw computer opgeslagen worden en die analyse door u van het gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) worden naar server van de dienst in Ierland verzonden en daar geanonimiseerd en vervolgens in geanonimiseerde vorm voor verdere verwerking doorgezonden naar servers in de VS en daar opgeslagen. Adobe gebruikt deze informatie, om uw gebruik van de website te evalueren, reports over de website-activiteiten voor de websiteprovider samen te stellen en om verdere met het websitegebruik en het internetgebruik verbonden diensten te leveren.  

Een opslag van persoonsgerelateerde gegevens vindt vanwege de anonimisering niet plaats. 

Als gebruiker van onze websites heeft u vanzelfsprekend de mogelijkheid om cookies te allen tijde via uw browser-instellingen te blokkeren. U kunt tegen elke toekomstige registratie van uw gebruikersgedrag op het platform bezwaar aantekenen; door de volgende link aan te klikken, ontvangt u een instructie over hoe u cookies op uw computer kunt deactiveren: https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html. 

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is een gerechtvaardigd belang conform artikel 6 lid 1 letter (f) AVG. Het gerechtvaardigde belang zoals bedoeld in artikel 6 lid 1 letter (f) AVG, dat wij bij de verwerking van de hierboven beschreven gegevens nastreven, is ons belang bij een op de gebruikers- en behoeften afgestemde uitvoering van onze aanbiedingen. Een contrair belang is in het bijzonder daarom niet evident, omdat u te allen tijde bezwaar kunt aantekenen.

4.2.17 ScoreCard Research Beacon 

Onze website maakt gebruik van ScorecardResearch Beacon, een dienst van de firma Full Circle Studies, Inc., 11950 Democracy Drive, Reston, VA 20190, USA. ScorecardResearch Beacon gebruikt o.a. cookies, die op uw computer opgeslagen worden en die analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. In het kader van het gebruik kunnen gegevens, zoals in het bijzonder het IP-adres en activiteiten van de gebruikers naar een server van de firma Full Circle Studies, Inc. verzonden en daar opgeslagen worden. De fa. Full Circle Studies, Inc. zal deze informatie in voorkomende gevallen aan derden doorzenden, indien en voor zover verwerking van deze gegevens door derden geschiedt. U kunt de registratie en doorgifte van persoonsgerelateerde gegevens (in het bijz. van uw IP-adres) alsmede de verwerking van deze gegevens verhinderen, door de uitvoering van JavaScript in uw browser te deactiveren of een tool zoals NoScript (www.noscript.net) te installeren. Meer informatie over gegevensbescherming bij gebruikmaking van ScorecardResearch Beacon kunt u via de volgende link opvragen: http://www.fullcirclestudies.com/privacy.aspx. Een opt-out-optie is via de volgende link op afroep beschikbaar: http://www.scorecardresearch.com/optout.aspx.

De verzending van uw IP-adres geschiedt in de USA en aldus een land buiten de EU of de EER. Deze verzending is op grond van art. 45 AVG toegestaan, aangezien Full Circle Studies, Inc. Privacy Shield gecertificeerd is en aldus conform het uitvoeringsbesluit van de Commissie (EU) 2016/1250 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016D1250&from=DE) een adequaat gegevensbeschermingsniveau bestaat. De certificatie kan op https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000PC0qAAG&contact=true worden ingezien.  

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is een gerechtvaardigd belang conform artikel 6 lid 1 letter (f) AVG. Het gerechtvaardigde belang zoals bedoeld in artikel 6 lid 1 letter (f) AVG, dat wij bij de verwerking van de hierboven beschreven gegevens nastreven, is ons belang bij een op de gebruikers- en behoeften afgestemde uitvoering van onze aanbiedingen. Een contrair belang is in het bijzonder daarom niet evident, omdat u te allen tijde bezwaar kunt aantekenen. 

4.2.18 Lead Forensics 

Met het oog op marketing en optimalisatie worden de producten en diensten van het bedrijf LeadForensics (http://www.leadforensics.com) gebruikt in het B2B-gebied van onze websites. Het hoofdkantoor van LeadForensics bevindt zich op Communication House 26 York Street, Londen, W1U 6PZ Verenigd Koninkrijk. Lead Forensics identificeert gegevens van uw organisatie, waaronder telefoonnummer, webadres, SIC-code, een beschrijving van het bedrijf. Lead Forensics toont daarbij het daadwerkelijke verloop van uw bezoek aan deze website, inclusief alle pagina’s die u hebt bezocht en bekeken en hoe lang u op deze pagina hebt doorgebracht. In geen geval zullen de gegevens worden gebruikt om een ​​individuele bezoeker persoonlijk te identificeren. Er vindt geen opslag van persoonlijke gegevens plaats. Voor zover IP-adressen worden verzameld, worden deze onmiddellijk na de verzameling geanonimiseerd. Namens ons zal Lead Forensics de verzamelde informatie gebruiken om uw bezoek aan de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan ons te leveren. Als u niet akkoord gaat, kunt u op elk moment bezwaar maken tegen het verzamelen, verwerken en opslaan van gegevens met het oog op de toekomst door op de volgende link te klikken: http://lfwebproxy.westeurope.cloudapp.azure.com:5000/ ? clientID = 99483 

Rechtsgrondslag is een legitiem belang in de zin van art. 6 par. 1 f AVG. Het legitieme belang ligt in het feit dat we onze diensten willen afstemmen op de doelgroep en gericht willen zijn op doelgroepgerichte marketing. 

4.2.19 Gebruik van de SalesViewer®-technologie 

Op deze website worden met SalesViewer®-technologie van SalesViewer® GmbH, Nikolaistr. 2 44866 Bochum in het kader van een orderverwerking gegevens voor marketing-, marktonderzoeks- en optimaliseringsdoeleinden verzameld en opgeslagen.  

Een op javascript gebaseerde code wordt gebruikt om bedrijfsgerelateerde gegevens te verzamelen en gebruiken. De gegevens die met deze technologie worden verzameld, worden gecodeerd via een hashing in één richting. De gegevens worden onmiddellijk gepseudonimiseerd en niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren.

Gegevensverzameling en -opslag kunnen te allen tijde met ingang voor de toekomst worden aangevochten door op deze link http://www.salesviewer.com/opt-out te klikken om de verzameling door SalesViewer® op deze website in de toekomst te voorkomen. Er wordt vervolgens een opt-out-cookie voor deze website op uw apparaat opgeslagen. Als u uw cookies in deze browser verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken. SalesViewer ® maakt gebruik van de onderaannemer Hetzer Online GmbH, Industriestr. 25, 91710, Gunzenhausen voor server-hosting (Infrastructure SalesViewer®) en Host Europe GmbH, Welserstraße 14, 51149 Cologne voor de levering van de DNS-server voor SalesViewer®.

Rechtsgrondslag is een gerechtvaardigd belang op grond van art. 6 lid 1 zin 1 f AVG, in casu nastreving van onze zakelijke doelen voor een op de behoefte afgestemde opmaak van onze aanbiedingen. Een contrair belang is in het bijzonder daarom niet evident, omdat u te allen tijde bezwaar kunt aantekenen en er geen persoonsgerelateerde gegevens opgeslagen worden. 

5. Ontvangers of categorieën van ontvangers van persoonlijke gegevens

Wij gebruiken gegevensverwerkers (data processors) zoals hierboven gespecificeerd voor de desbetreffende verwerkingsdoeleinden (met name “StepStone Surveys”, “hosting en platformveiligheid, administratieve, foutherstel- en supportdiensten” en  Cookies en technologieën die we gebruiken via externe providers). Deze kunnen daarom, zoals hier beschreven, de ontvanger van persoonlijke gegevens zijn.
Daarnaast kunnen we ook informatie verstrekken of verstrekken aan derden onder uw toestemming of enige overeenkomst die u met ons hebt, zoals hierboven beschreven (met name onder “Sollicitatieformulier”, onder “MyStepStone-account“ voor een profiel dat door potentiële werkgevers aan u beschikbaar is gesteld, en onder “Gegevensverwerking bij de publicatie van advertentieproducten” met betrekking tot zakelijke klanten en hun werknemers), zodat deze ontvangers kunnen zijn zoals beschreven.

6. Overdracht van gegevens naar landen buiten de EU of de EER

In bepaalde gevallen kunnen we persoonlijke informatie doorgeven aan een land buiten de EU of de EER (de zogenaamde derde landen). In essentie kan dit het geval zijn als u solliciteert en de recruiter in een derde land is gevestigd. Meer informatie vindt u hierboven onder “Sollicitatieformulier“ of “MyStepStone -account. Bovendien gebruiken we gegevensverwerkers of, binnen het kader van een rechtmatig belang, dienstverleners die in sommige gevallen gegevens verwerken in derde landen. Zie voor meer informatie “Verzending van e-mails en overige berichten”, “Proxy Caching en Web Application Firewall”, “Google Re-Captcha” “YouTube Videos”, “StepStone Webinars” en “Cookies en technologieën die we gebruiken via externe providers”.

7. Rechten van de betrokken persoon 

Worden uw persoonsgerelateerde gegevens verwerkt, heeft u de volgende rechten tegenover de verantwoordelijke: 

7.1 Recht op informatie 

U kunt van ons een bevestiging vragen of persoonsgerelateerde gegevens die u betreffen, door ons verwerkt worden.  

Is er sprake van een dergelijke verwerking, kunt u van ons volgende informatie vragen: 

(1) de

(6) doeleinden waartoe de persoonsgerelateerde gegevens verwerkt worden;

(2) de categorieën van persoonsgerelateerde gegevens die verwerkt worden; 

(3) de ontvangers resp. de categorieën van ontvangers, aan wie de naar u verwijzende persoonsgerelateerde gegevens bekend werden gemaakt of zullen  bekend gemaakt worden; 

(4) de geplande duur van de opslag van de naar u verwijzende persoonsgerelateerde gegevens of, indien concrete gegevens hierover niet mogelijk zijn, criteria voor de vastlegging van de opslagduur; 

(5) Het bestaan van het recht op correctie of verwijdering van de naar u verwijzende persoonsgerelateerde gegevens, van een recht op beperking van de verwerking door de verantwoordelijke of van een bezwaarrecht tegen deze verwerking;  

(6) Het bestaan van een recht op bezwaar bij een toezichthoudende instantie; 

(7) alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens, indien de persoonsgerelateerde gegevens niet van de betrokken persoon worden verzameld; 

(8) Het bestaan van een geautomatiseerd beslissingsproces inclusief profilering op grond van art. 22 lid 1 en 4 AVG en – ten minste in deze gevallen – relevante informatie over de betrokken logica alsmede de draagwijdte en de nagestreefde uitwerkingen van een dergelijke verwerking voor de betrokken persoon. 

U bent gerechtigd, inlichtingen daaromtrent te vragen, of de naar u verwijzende persoonsgerelateerde gegevens naar een derde land of naar een internationale organisatie verzonden worden. In dat kader kunt u vragen om te worden geïnformeerd over de adequate waarborgen conform art. 46 AVG in verband met de verzending. 

Dit informatierecht kan worden beperkt, als het de realisering van de statistische oogmerken onmogelijk maakt of ernstig belemmert en deze beperking noodzakelijk is ter voldoening van de statische oogmerken. 

U hebt het recht om een kopie te ontvangen van de persoonlijke gegevens die de verwerking ondergaan. Voor elke volgende kopie die u aanvraagt, kunnen we een redelijke vergoeding in rekening brengen op basis van administratieve kosten. Als de sollicitatie elektronisch wordt ingediend, moet de informatie worden verstrekt in een standaard elektronisch formaat, tenzij anders aangegeven.

Het recht om de kopie te ontvangen mag de rechten en vrijheden van anderen niet aantasten.

7.2 Recht op correctie 

U heeft het recht op correctie en/of vervollediging tegenover de verantwoordelijke, indien en voor zover de verwerkte persoonsgerelateerde gegevens die op u betrekking hebben, onjuist of onvolledig zijn. De verantwoordelijke is gehouden, de correctie onmiddellijk uit te voeren. 

Uw recht op correctie kan worden beperkt, als het de realisering van de statistische oogmerken onmogelijk maakt of ernstig belemmert en deze beperking noodzakelijk is ter voldoening van de statische oogmerken. 

7.3 Recht op beperking van de verwerking 

Onder de volgende voorwaarden kunt u de beperking van de verwerking van de naar u verwijzende persoonsgerelateerde gegevens vragen: 

(1) indien u de juistheid van de naar u verwijzende persoonsgerelateerde gegevens betwist, voor de duur, die ons de mogelijkheid biedt om de juistheid van de persoonsgerelateerde gegevens te controleren; 

(2) indien de verwerking onrechtmatig is en u de verwijdering van de persoonsgerelateerde gegevens afwijst en in plaats daarvan de beperking van het gebruik van de persoonsgerelateerde gegevens eist; 

(3) indien wij de persoonsgerelateerde gegevens voor de doeleinden van de verwerking niet langer benodigen, maar u deze echter nodig heeft voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsaanspraken, of 

(4) indien u bezwaar tegen de verwerking op grond van art. 21 lid 1 AVG heeft aangetekend en nog niet vaststaat, of onze gerechtvaardigde redenen prevaleren boven uw redenen. 

Werd de verwerking van de naar u verwijzende persoonsgerelateerde gegevens beperkt, mogen deze gegevens – afgezien van uw opslag – uitsluitend met uw toestemming verwerkt worden ofwel voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsaanspraken, of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of juridische persoon, dan wel om redenen van een belangrijk openbaar belang van de Unie of van een lidstaat. 

Werd de beperking van de verwerking op grond van de bovengenoemde voorwaarden beperkt, wordt u door ons geïnformeerd, voordat de beperking wordt opgeheven. 

Uw recht op beperking van de verwerking kan in zoverre beperkt worden, naar mate het de realisering van de statistische oogmerken onmogelijk maakt of ernstig belemmert en deze beperking ter voldoening aan de statische oogmerken noodzakelijk is. 

7.4 Recht op verwijdering 

7.4.1 Verwijderingsverplichting 

U kunt van ons verlangen, dat de naar u verwijzende persoonsgerelateerde gegevens onmiddellijk worden verwijderd, en wij zijn verplicht, deze gegevens onmiddellijk te verwijderen, indien en voor zover één van de volgende redenen van toepassing is: 

(1) De naar u verwijzende persoonsgerelateerde gegevens zijn voor de doeleinden, waarvoor zij werden verzameld of op overige wijze werden verwerkt, niet langer noodzakelijk. 

(2) U herroept uw toestemming, waarop de verwerking op grond van art. 6 lid 1 letter a of art. 9 lid 2 letter a AVG gebaseerd was, en er ontbreekt een andere rechtsgrondslag voor de verwerking.  

(3) U tekent op grond van art. 21 lid 1 AVG bezwaar tegen de verwerking aan en er is geen sprake van prioritaire gerechtvaardigde redenen voor de verwerking, of u tekent op grond van art. 21 lid 2 AVG bezwaar aan tegen de verwerking. 

(4) De naar u verwijzende persoonsgerelateerde gegevens werden onrechtmatig verwerkt. 

(5) De verwijdering van de naar u verwijzende persoonsgerelateerde gegevens is ter nakoming van een juridische verplichting krachtens het recht van de Unie of het recht van de lidstaten, waaraan wij zijn onderworpen, noodzakelijk.  

(6) De u betreffende persoonsgerelateerde gegevens werden in relatie tot aangeboden diensten van de Informationsgesellschaft op grond van art. 8 lid 1 AVG verzameld. 

7.4.2 informatie aan derden 

Hebben wij de naar u verwijzende persoonsgerelateerde gegevens openbaar gemaakt en zijn wij op grond van art. 17 lid 1 AVG tot verwijdering van deze verplicht, nemen wij met inachtneming van de beschikbare technologie en de implementeringskosten adequate maatregelen, ook van technische aard, om de voor de gegevensverwerking verantwoordelijke te informeren dat u als betrokken persoon verwijdering van alle links naar deze persoonsgerelateerde gegevens, of van kopieën of replica’s van deze persoonsgerelateerde gegevens heeft geëist. 

7.4.3 Uitzonderingen 

Het recht op verwijdering bestaat niet, indien en voor zover de gegevensverwerking noodzakelijk is 

(1) ter uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie; 

(2) ter nakoming van een juridische verplichting, die de verwerking krachtens het recht van de Unie of van de lidstaten, waaraan de verantwoordelijke is onderworpen, vereist, of ter behartiging van een taak, welke het publiek belang dient of in uitoefening van de openbare macht geschiedt, waarmee de verantwoordelijke werd belast; 

(3) om redenen van het openbaar belang op het gebied van de openbare gezondheid op grond van art. 9 lid 2 letter h en i alsmede van art. 9 lid 3 AVG; 

(4) voor het openbaar belang dienden archiefdoeleinden, wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden op grond van art. 89 lid 1 AVG, voor zover het in paragraaf a) genoemde recht naar verwachting de realisering van de doelen van deze verwerking onmogelijk maakt of ernstig belemmerd, of 

(5) voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsaanspraken. 

 

7.5 Recht op gegevensoverdraagbaarheid 

U bent gerechtigd, de naar u verwijzende persoonsgerelateerde gegevens, die u ons ter beschikking heeft gesteld, in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen. Bovendien bent u gerechtigd, deze gegevens zonder belemmering door ons aan een andere verantwoordelijke ter hand te stellen, indien en voor zover 

(1) de verwerking op een toestemming op grond van art. 6 lid 1 letter a AVG of art. 9 lid 2 letter a AVG of op een overeenkomst op grond van art. 6 lid 1 letter b AVG berust en 

(2) de verwerking met behulp van geautomatiseerde processen geschiedt. 

In uitoefening van dit recht bent u tevens gerechtigd, te bewerkstelligen dat de naar u verwijzende persoonsgerelateerde gegevens door een verantwoordelijke rechtstreeks aan een andere verantwoordelijke worden toegezonden, indien en voor zover zulks technisch mogelijk is. Vrijheden en rechten van andere personen mogen hierdoor niet worden geschaad. 

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid geldt niet voor de verwerking van persoonsgerelateerde gegevens, die voor de behartiging van een taak noodzakelijk is, welke het publiek belang dient of in uitoefening van de openbare macht geschiedt, waarmee de verantwoordelijke werd belast. 

 

7.6 Herroepings- en bezwaarrecht 

U bent gerechtigd, om redenen, die uit uw bijzonder situatie voortvloeien, te allen tijde tegen de verwerking van de naar u verwijzende persoonsgerelateerde gegevens, die op grond van art. 6 lid 1 letter e of f AVG geschiedt, bezwaar aan te tekenen; dit geldt tevens voor een op deze bepalingen gegronde profilingprocedure.  

Wij verwerken in dat geval de naar u verwijzende persoonsgerelateerde gegevens niet langer, tenzij wij dwingende beschermingswaardige redenen voor de verwerking aantonen, die prevaleren boven uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsaanspraken. 

Worden de naar u verwijzende persoonsgerelateerde gegevens verwerkt, om rechtstreeks reclame te maken, bent u gerechtigd, te allen tijde bezwaar tegen de verwerking van de naar u verwijzende persoonsgerelateerde gegevens ten behoeve van dergelijke reclame aan te tekenen; dit geldt ook voor profiling, indien en voor zover dit met dergelijke rechtstreekse reclame verband houdt. 

Tekent u bezwaar aan tegen de gegevensverwerking ten behoeve van rechtstreekse reclame, worden de naar u verwijzende persoonsgerelateerde gegevens niet langer voor deze doeleinden verwerkt. 

In het kader van het gebruik van information society services – ongeacht de richtlijn 2002/58/EG –heeft u de mogelijkheid om uw bezwaarrecht middels geautomatiseerde procedures uit te oefenen, waarbij technische specificaties worden gebruikt. 

U bent tevens gerechtigd, om redenen die uit uw bijzondere situatie resulteren, bij de verwerking van naar u verwijzende persoonsgerelateerde gegevens, welke voor statistische doeleinden op grond van art. 89 lid 1 AVG geschiedt, bezwaar hiertegen aan te tekenen. 

Uw bezwaarrecht kan in zoverre beperkt worden, naar mate het naar verwachting de realisering van de statistische oogmerken onmogelijk maakt of ernstig belemmert en deze beperking ter voldoening aan de statische oogmerken noodzakelijk is. 

 

7.7 Recht op herroeping van de privacyrechtelijke toestemmingsverklaring 

U bent gerechtigd, uw privacyrechtelijke toestemmingsverklaring te allen tijde te herroepen. De herroeping van de toestemming laat de rechtmatigheid van de op grond van de toestemming tot aan de herroeping uitgevoerde verwerking onverlet. 

 

7.8 Geautomatiseerde beslissing in afzonderlijke gevallen inclusief profilering 

U bent gerechtigd, aan een niet uitsluitend op een geautomatiseerde verwerking – profilering inbegrepen – berustende beslissing te worden onderworpen, die een juridische uitwerking op u heeft, of u op vergelijkbare wijze aanmerkelijk belemmert. Dit geldt niet, wanneer de beslissing  

(1) voor de afsluiting of de naleving van een overeenkomst tussen u en de verantwoordelijke noodzakelijk is, 

(2) op grond van rechtsvoorschriften van de Unie of van de lidstaten, waaraan de verantwoordelijke onderworpen is, toelaatbaar is en deze rechtsvoorschriften adequate maatregelen ter waarborging van uw rechten en vrijheden alsmede van uw gerechtvaardigde belangen bevatten, of 

(3) met uw uitdrukkelijke toestemming geschiedt. 

Deze beslissingen mogen evenwel niet op bijzondere categorieën van persoonsgerelateerde gegevens op grond van art. 9 lid 1 AVG berusten, indien en voor zover art. 9 lid 2 letter a of g niet van toepassing is en adequate maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden alsmede van uw gerechtvaardigde belangen genomen werden. 

Met betrekking tot de in (1) en (3) genoemde gevallen nemen wij adequate maatregelen om uw rechten en vrijheden alsmede uw gerechtvaardigde belangen te waarborgen, waartoe ten minste het recht op bewerkstelliging van ingrijpen door een persoon zijdens de verantwoordelijke, op uiteenzetting van het eigen standpunt en op aanvechting van de beslissing behoren. 

 

7.9 Recht op bezwaarmaking bij een toezichthoudende instantie 

Behoudens andere bestuursrechtelijke of gerechtelijke rechtsmiddelen heeft u het recht op bezwaarmaking bij een toezichthoudende instantie, in het bijzonder in de lidstaat van uw domicilie, uw werkplek of de locatie van de vermoedelijke overtreding, als u van mening bent dat de verwerking van de naar u verwijzende persoonsgerelateerde gegevens in strijd is met de AVG.  

De toezichthoudende instantie, bij welke het bezwaar werd ingediend, informeert de bezwaarindiener over de stand van het bezwaar en de resultaten van het bezwaar, inclusief de mogelijkheid van gerechtelijke rechtsmiddelen conform art. 78 AVG. Verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit voor ons is de Gegevens-beschermingsautoriteit https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/ 

 8. Is er een verplichting om persoonlijke informatie te verstrekken?
Als u een jobagentof een MyStepStone-account wilt aanmaken of als u als zakelijke klant van onze diensten gebruik wilt maken, moet u bepaalde gegevens verstrekken binnen de dekking van het te sluiten contract. We zullen dergelijke gegevens specificeren. In enige andere context is het verstrekken van persoonlijke gegevens niet wettelijk of contractueel vereist en bent u ook niet verplicht om persoonlijke gegevens te verstrekken. Het verstrekken van persoonlijke gegevens voor het gebruik van onze diensten kan echter ook gedeeltelijk vereist zijn binnen de diensten die we leveren. Met andere woorden, als u ons de door ons aangegeven informatie niet verstrekt, zijn we mogelijk niet in staat u het volledige dienstenpakket te bieden.

 9.  Wijziging van het Privacy beleid; doelwijziging 

Wij behoudens ons het recht voor, deze Privacyverklaring met inachtneming van de relevante bepalingen van de gegevensbeschermingswetgeving te wijzigen. De actuele versie vindt op deze plaats of op een andere, gemakkelijke vindbare plaats op onze website of app. Als wij van plan zijn uw gegevens voor andere doeleinden verwerken, d.w.z. andere dan waarvoor de gegevens verzameld werden, zullen wij u dat met inachtneming van de wettelijke voorschriften van tevoren meedelen.  

[Versie Datum01.06.2018]